สช.จัดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ


          นายชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) เป็นประธานเปิดการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบ โดยมี นายกสมาคมการศึกษาเอกชนนอกระบบ นายกสมาคมโรงเรียนเสริมสวยและตัดเย็บเสื้อผ้า นายกสมาคมโรงเรียนบริบาล ผู้บริหารโรงเรียนเอกชนนอกระบบ ผู้รับใบอนุญาต ผู้บริหาร ครู ผู้สอนและนักเรียนโรงเรียนนอกระบบร่วมในพิธีเปิดการแข่งขัน เมื่อวันอังคารที่ 27 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมไดอาน่า การ์เด้นท์ รีสอร์ท พัทยา จังหวัดชลบุรี เลขาธิการ กช. กล่าวว่า การจัดงานแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้รับการพัฒนาความรู้ทักษะตามขีดความสามารถความต้องการและความถนัดอย่างเต็มศักยภาพ รวมทั้งเพื่อประชาสัมพันธ์ผลงานของนักเรียนโรงเรียนนอกระบบให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางและเป็นที่ยอมรับจากสาธารณชนจากข้อมูลที่ผ่านมาพบว่า นักเรียนที่ผ่านการแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบสามารถนำความรู้ ทักษะและประสบการณ์ที่ได้รับก้าวไปสู่เวทีการแข่งขันฝีมือแรงงานในระดับประเทศ และสามารถคว้ารางวัลจากเวทีการแข่งขันในระดับอาเซียนได้ การส่งเสริมสนับสนุนการจัดงานแข่งขันทักษะนักเรียนโรงเรียนนอกระบบจึงเป็นเวทีที่เปิดโอกาสให้นักเรียนโรงเรียนนอกระบบได้วัดระดับความสามารถของตนเองให้ก้าวสู่การพัฒนาทักษะในระดับที่สูงขึ้น ซึ่งในวันนี้มีนักเรียนสมัครเข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้นจำนวน 195 คน โดยแบ่งประเภทการแข่งขัน เป็น 3 ประเภทวิชา ได้แก่ ประเภทเสริมสวย แบ่งเป็นวิชา เกล้าผมเจ้าสาว จำนวน 33 คน แต่งหน้าเจ้าสาว จำนวน 44 คน แฟชั่นทรงฟรีสไตล์ชาย จำนวน 50 คน แฟชั่นทรงฟรีสไตล์หญิง จำนวน 29 คน การบริการสุขภาพ คือ การเคลื่อนย้ายผู้สูงอายุโดยรถเข็น Wheeichair ประเภทบุคคล จำนวน 20 คน และทักษะด้านภาษา แบ่งเป็นวิชาพูดภาษาไทยสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติ จำนวน 8 คน และพูดภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนไทย จำนวน 11 คน ทั้งนี้ ผู้ชนะเลิศในแต่ละประเภทวิชาจะได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณจาก สช. และผู้เข้าแข่งขันทุกคนจะได้รับเหรียญรางวัลและเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง เหรียญเงิน และเหรียญทองแดง ตามระดับคะแนนจากผลการแข่งขันที่ตัดสินจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในแต่ละสาขา/ประเภทเภทวิชานั้น ๆ          สำหรับการจัดการศึกษาตามแผนการศึกษาแห่งชาติมุ่งพัฒนาผู้เรียนทุกคนให้มีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 โดยผู้เรียนจะต้องได้รับการพัฒนาความรู้ ความสามารถ ตามคุณลักษณะและสมรรถนะของแต่ละบุคคลให้ไปได้ไกลที่สุดเท่าที่ศักยภาพและความสามารถของแต่ละบุคคลพึงมี ภายใต้ระบบเศรษฐกิจสังคมฐานความรู้สังคมแห่งปัญญา และการสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้ ซึ่งระบบการบริหารจัดการศึกษาที่มีคุณภาพ สามารถพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุศักยภาพและขีดความสามารถของตนได้ การแข่งขันทักษะเป็นส่วนสำคัญในการส่งเสริมและบูรณาการความรู้จากการเรียนการสอนในสาขาวิชาที่เรียน เพื่อสร้างความตระหนักและปลูกจิตสำนึกให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญของการเรียนในสายวิชาชีพที่สามารถจะนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งยังเป็นการพัฒนาอาชีพเพื่อรองรับการแข่งขันทักษะไปสู่ระดับที่สูงขึ้น อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่การจัดงานครั้งนี้จะเป็นแรงกระตุ้นให้โรงเรียนนอกระบบได้มีการพัฒนาแนวทางการจัดการเรียนการสอนเพื่อเพิ่มขีดความสามารถของผู้เรียนให้พร้อมก้าวสู่เวทีการแข่งขันในระดับนานาชาติได้อย่างภาคภูมิใจ เลขาธิการ กช. กล่าว
ที่มา : สช.