สงกรานต์ กระทรวงศึกษาธิการ

หอประชุมคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ – ชมภาพบรรยากาศการจัดงานรดน้ำขอพร “ประเพณีสงกรานต์ ศึกษาธิการสืบสานวัฒนธรรมไทย” ประจำปี 2558 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน 2558 โดยมีพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วยผู้บริหาร ข้าราชการ และบุคลากรทางการศึกษาจำนวนมาก ร่วมงานพิธีในปีนี้

โอกาสนี้ รมว.ศึกษาธิการ และข้าราชการที่มาร่วมงาน ได้ร่วมสรงน้ำพระพุทธรูป และรดน้ำขอพรจากผู้อาวุโส พร้อมทั้งมอบของที่ระลึกแก่ผู้อาวุโสและข้าราชการที่มาร่วมงาน โดยมีหน่วยงานต่างๆ ในสังกัด อาทิ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เขตตรวจราชการ ฯลฯ ให้บริการอาหารว่างและเครื่องดื่มฟรี ตลอดการจัดงานในปีนี้ด้วย


ภาพ สถาพร ถาวรสุข

กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/4/2558