สกอ. และ กห. ลงนามความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนา


          ดร.อรสา ภาววิมล รองเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษาและ พลโท ศิรศักดิ์ ยุทธประเวศน์ เจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกลาโหมผู้รับมอบอำนาจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการวิจัยและพัฒนาระหว่างกระทรวงกลาโหมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ณ อาคารบริการ ชั้น ๓ สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม(พื้นที่ศรีสมาน) จังหวัดนนทบุรี


          รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวว่า สืบเนื่องจากนโยบายรัฐบาล ข้อ ๒.๓ ที่กำหนดให้มีการพัฒนำและเสริมสร้างระบบป้องกันประเทศของกองทัพให้ทันสมัย มีความพร้อมในการรักษาอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาติ ปลอดพ้นจำกการคุกคามทุกรูปแบบ ส่งเสริมและพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพึ่งพาตนเองในการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ รวมถึงการบูรณาการความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับภาคเอกชนในอุตสาหกรรมป้องกันประเทศได้ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนานักวิจัยของประเทศจึงร่วมมือกับกระทรวงกลาโหมเพื่อส่งเสริมและสนับสนุน การพัฒนางานวิจัยด้านยุทโธปกรณ์ในสถาบันอุดมศึกษาที่สอดคล้องกับความต้องการของกองทัพในการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกองทัพและการป้องกันประเทศ เนื่องจากปัจจุบัน กองทัพต้องพึ่งพาการนำเข้าเทคโนโลยีและนวัตกรรมด้านการป้องกันประเทศจากต่างประเทศเพื่อภารกิจด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศ ซึ่งต้องใช้งบประมาณในการจัดหาและซ่อมบำรุงสูง จึงเกิดความร่วมมือในการพัฒนางานวิจัยที่จะพัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ เพื่อทดแทนและลดการพึ่งพาเทคโนโลยีและนวัตกรรมจากต่างประเทศระหว่างกระทรวงกลาโหม กับ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
          ๑) ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนานักวิจัยในสถาบันอุดมศึกษา
          ๒) เพื่อให้กระทรวงกลาโหมในฐานะผู้นำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ได้รับผลงานวิจัยที่มีคุณภาพและมาตรฐานตรงตามความต้องการของกระทรวงกลาโหม
          ๓) เพื่อให้การวิจัยและพัฒนาสามารถสนับสนุนอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาศักยภาพของกระทรวงกลาโหม


          ในนามของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาขอขอบคุณเจ้ากรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีกระทรวงกลาโหมที่มีเจตนารมย์ในการสร้างความร่วมมือเพื่อประโยชน์ในการพัฒนานักวิจัยที่มีคุณภาพสามารถผลิตผลงานวิจัยที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว รองเลขาธิการ กกอ. กล่าวในตอนสุดท้าย


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกอ.