สกศ. เฟ้นหา good practice นำร่องการจัดการเรียนรู้โดยใช้ EF

 

 เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย อาคาร ๒ ชั้น ๕ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา

       เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (คุณหญิงกัลยา โสภณ พนิช) ให้ความสำคัญเรื่องของการพัฒนาสมองส่วนหน้าของผู้เรียน (Executive Functions) โดยเฉพาะผู้เรียนระดับปฐมวัย ให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของผู้เรียนในศตวรรษที่ ๒๑ ด้านทักษะการคิด วิเคราะห์และความคิดสร้างสรรค์ และมอบหมายให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) บูรณาการความร่วมมือกับสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัว มหาวิทยาลัยมหิดล นำร่องการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ซึ่งเป็นแนวคิดที่ส่งเสริมและสามารถต่อยอดไปสู่การเรียนการสอน coding ในระดับที่สูงขึ้นไป

 

 

       สกศ. จึงได้แต่งตั้งคณะทำงานศึกษาแนวทางการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF (Executive Functions) ในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ เพื่อศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนโดยใช้ EF จัดทำรายงานผลการศึกษาและโครงการนำร่องในระดับปฐมวัยและการศึกษาพิเศษ สำหรับการประชุมวันนี้ ที่ประชุมได้หารือกันถึงแนวทางการดำเนินงาน ๓ ประเด็น ได้แก่ ๑. แผนขับเคลื่อนในการดูแลเด็กในช่วง ๐ – ๖ ขวบ และ ๖ – ๑๒ ขวบ ช่วงระยะเวลา ๑๘ เดือนจากนี้จะเตรียมความพร้อมสำหรับครู ผู้จัดการเรียนรู้ และผู้ปกครอง ๒. การจัดหมวดหมู่งานวิจัยและองค์ความรู้ที่มีมากมาย เพื่อนำมาเป็นแนวทางให้กับคุณครู โดยใช้เทคโนโลยีในการเผยแพร่ความรู้ good practice ต่างๆ นำเสนอเป็นคลิปวีดีโอเพื่อเผยแพร่ และ ๓. ร่วมกับภาคีเครือข่ายในการนำร่องขยายผล

 

 

 

ที่มา : สกศ.