สกศ.เปิด OEC Forum ด้วย AI พลิกโลกการศึกษา

 

       วันนี้ (๓๑ มกราคม ๒๕๖๓) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) จัดประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา (OEC Forum) ครั้งที่ ๑ เรื่อง AI นวัตกรรมพลิกโลกการศึกษา โดยมีพลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ โดยมีกรรมการสภาการศึกษา เลขาธิการสภาการศึกษา รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหารองค์กรหลักกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารสถานศึกษา ครู อาจารย์ ผู้แทนจากหน่วยงานต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุมกว่า ๒๐๐ คน ณ โรงแรมเดอะ เบอร์เคลีย์ ประตูน้ำ กรุงเทพฯ

       ด้าน ดร.สุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า สกศ. มีภารกิจหลักในการจัดทำนโยบายและแผนการศึกษา มาตรฐานการศึกษา การวิจัยและติดตามประเมินผลการศีกษา และภารกิจหนึ่งที่ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง คือ การวิเคราะห์สภาวการณ์ทางการศึกษาในประเด็นเร่งด่วนทางการศึกษา และได้ริเริ่มการจัดประชุมทางวิชาการเพื่อจัดทำข้อเสนอนโยบายทางการศึกษา หรือ OEC Forum ขึ้น เพื่อเป็นเวทีทางวิชาการในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังความคิดเห็น เพื่อให้ได้ข้อเสนอเชิงนโยบายในการพัฒนาการศึกษาของประเทศ โดยเน้นกระบวนการสร้างการมีส่วนร่วม ร่วมคิด ร่วมเสนอแนะ ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ ในปี ๒๕๖๓ ได้กำหนดจัดการประชุม จำนวน ๕ ครั้ง ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ ๑ ในหัวข้อ AI นวัตกรรมพลิกโลกการศึกษา เพราะปัจจุบันนวัตกรรมและเทคโนโลยีเข้ามามีบทบาทอย่างมาก โดยเฉพาะปัญญาประดิษฐ์ หรือที่เรียกว่า AI หากสถานศึกษาไม่ปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง ก็จะไม่สามารถพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะและสมรรถนะที่เพียงพอในการประกอบอาชีพหรือการดำรงชีวิตได้ การประชุมวันนี้ได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิอันประกอบด้วย พลอากาศเอกประจิน จั่นตอง ประธานกรรมาธิการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม วุฒิสภา ได้ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการประชุมและบรรยายพิเศษ นอกจากนี้ยังมีวิทยากรบรรยายพิเศษ ได้แก่ ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ ดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์ ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย มาบรรยายร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ในครั้งนี้ด้วย

การบรรยายของ ดร. กฤษณพงศ์  กีรติกร ประธานคณะกรรมการจัดทำยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

เรื่อง การปรับตัวของระบบการศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

– ความท้าทายและผลกระทบในยุคดิจิทัลต่อระบบการศึกษา

– การพัฒนาคนตามแนวยุทธศาสตร์ชาติด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์

– การปรับตัวของระบบการศึกษาให้รองรับการเปลี่ยนแปลงยุคดิจิทัล

 

การบรรยายของดร.กตัญญู กลับสุวรรณ์ นายกสมาคมสมาร์ทซิตี้ ไทยแลนด์

เรื่อง บทบาทของภาคเอกชนต่อระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล

– บทบาท/แนวทางของภาคเอกชนต่อระบบการศึกษาในยุคดิจิทัล

– ตัวอย่างการใช้เทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ ในการสนับสนุนและการพัฒนาการจัดการศึกษาของเอกชน

 

การบรรยายของศาสตราจารย์ ดร. สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ ประธานที่ประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย

เรื่อง Disruption Technology กับการจัดการเรียนการสอน

– ความท้าทายและผลกระทบของ Disruption Technology

– การศึกษาจะใช้ประโยชน์จาก AI และเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ ให้ก้าวผ่าน Disruption อย่างไร

– สถาบันการศึกษาต้องปรับตัวอย่างไรในยุค Disruption Technology

– แนวทาง/ตัวอย่างของสถาบันการศึกษาในการใช้เทคโนโลยี AI และเทคโนโลยีทันสมัยอื่นๆ ในการจัดการเรียนการสอน

 

 

 

 

 

 

ที่มา : สกศ.