สกศ. เปิดตัวคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ

สกศ. เปิดตัวคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ชี้แจงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องปฏิบัติอย่างเป็นเอกภาพ          วันนี้ (๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒) ที่โรงแรมรอยัล ซิตี้ กรุงเทพฯ รองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานการประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ โดยเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ที่ปรึกษาด้านระบบการศึกษา (นายเฉลิมชนม์ แน่นหนา) คณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ให้การต้อนรับ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ๒๕๐ คน ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวทางดำเนินงานมาตรฐานเดียวกัน


          พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานคณะกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) กล่าวว่า การประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ทาง สกศ. ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานและรายงานต่อ ก.พ.ป. เป็นระยะหรืออย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง โดย สกศ. ในฐานะฝ่ายเลขานุการ ก.พ.ป. เร่งสร้างความรู้ความเข้าใจและประชาสัมพันธ์มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ โดยเฉพาะหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการจัดบริการ ดูแลและพัฒนาเด็กปฐมวัยใน ๔ กระทรวงหลัก ได้แก่ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) กระทรวงมหาดไทย (มท.) กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) และ กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รวมถึงกรุงเทพมหานคร (กทม.) ร่วมกันขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติให้เห็นเป็นรูปธรรมทั้งทางร่างกาย อารมณ์ และสติปัญญาสมตามมาตรฐานที่เหมาะสมโดยเร็ว และมีความสอดคล้องกับมาตรฐานเด็กปฐมวัยระดับอาเซียนต่อไป


          สำหรับร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ และคู่มือดังกล่าวแจกจ่ายแก่หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง และผู้สนใจทั่วไป ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ตามที่ ศธ. เสนอ ซึ่งสอดคล้องอย่างยิ่งกับนโยบายของรัฐบาลและ ศธ. ซึ่งให้ความสำคัญการดูแลเด็ก ส่งเสริมเด็กและพัฒนาเด็กปฐมวัย เพื่อส่งต่อให้เข้าสู่ระบบการศึกษาตามกฎหมายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ เพื่อเป็นมาตรฐานกลาง ของประเทศใช้กับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกแห่ง และยังเป็นมาตรฐานการประเมินเพื่อพัฒนาคุณภาพ มุ่งเน้น การดูแล พัฒนา และจัดการศึกษาให้เหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัยเป็นรายบุคคล โดยจัดพิมพ์ร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติสู่การปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือให้ผู้ปฏิบัติสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ง่ายขึ้นอีกด้วย ในส่วนของการกำกับติดตามมาตรฐานดังกล่าวตามมติ ครม. ๒ มกราคม ๒๕๖๒ ได้มีการเตรียมแผนการดำเนินงาน ทั้งการติดตามจากหน่วยงานต้นสังกัดในส่วนกลางและระดับภูมิภาค การจัดประชุมติดตามความก้าวหน้า รวมถึงการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เป็นต้น  ซึ่งในฐานะประธาน ก.พ.ป. หวังให้มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติฉบับนี้เป็นมาตรฐานกลางให้ทุกหน่วยงานได้นำไปใช้เป็นแนวทางและเป็นหลักประเมินการดำเนินงานให้เป็นไปในทิศทางและเป้าหมายเดียวกัน สามารถลดความเหลื่อมuล้ำ และยกระดับการพัฒนาคุณภาพเด็กปฐมวัยไทยได้อย่างมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น


          ด้าน ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า สาระสำคัญของร่างมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาคุณภาพการบริการดูแลพัฒนาและจัดการศึกษา และการดำเนินงานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัดที่ดูแลเด็กในเวลากลางวัน ช่วงอายุตั้งแต่แรกเกิด – ๖ ปีบริบูรณ์ หรือก่อนเข้าเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ โดยกำหนดมาตรฐาน ๓ ด้าน คือ ๑) ด้านการบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย ๒) ด้านครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์ การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และ ๓) ด้านคุณภาพของเด็กปฐมวัย แบ่งเป็นเด็กแรกเกิด – อายุ ๒ ปี และเด็กอายุ ๓ – ๖ ปี หรือช่วงก่อนเข้าศึกษาระดับ ป.๑ ซึ่งถือเป็นช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อสำคัญของเด็กและควรได้รับ การดูแลอย่างใกล้ชิดและมีความต่อเนื่องสอดคล้องกับการพัฒนาเด็กปฐมวัยภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) และสามารถนำไปใช้ประเมินการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยในทุกสังกัด ประมาณกว่า ๕๓,๓๓๕ แห่งทั่วประเทศ เพื่อพัฒนาคุณภาพการจัดบริการและความต่อเนื่องของการพัฒนาเด็กปฐมวัย


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.