สกศ. หารือการเชื่อมโยงระบบการศึกษาและการฝึกอบรมของประเทศไทย


          (๑๔ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธานเปิดการประชุมการจัดทำข้อมูลของประเทศไทย เรื่อง การเชื่อมโยงระบบการศึกษาและการฝึกอบรม โดยมี ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมพจน์ สะเพียรชัย ชั้น ๕ อาคาร ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)
          ดร.สุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า กระทรวงศึกษามีข้อมูลดิบ (Data) ที่น่าเชื่อถือ และปัจจุบันกำลังดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลขนาดใหญ่หรือบิ๊กดาต้า แต่มีข้อจำกัดในการเชื่อมโยงข้อมูลเข้าหากัน ทำให้ขาดวิธีการนำไปใช้ ส่งผลให้ข้อมูลไม่ได้ถูกนำไปใช้ต่อ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ เป็นการระดมความคิดเห็นจากผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำข้อมูลเชื่อมโยงระบบการศึกษาและการฝึกอบรม


         ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ กล่าวเพิ่มเติมประเด็นการเทียบโอน (Transfer) ว่าการมีระบบเทียบโอนในหลายระดับจะมีเงื่อนไขหรือระเบียบจากหน่วยงานจัดการศึกษาแตกต่างกัน เช่น กศน. มีการพัฒนาเกณฑ์การเทียบโอนความรู้จากการสะสมผลการเรียน (Credit Bank) จึงต้องมุ่งเน้นว่าทำอย่างไรให้มีการนำประสบการณ์ของผู้เรียนนับเป็นหน่วยการเรียน (Credit) เพื่อสามารถถ่ายโอนสู่ระบบการศึกษาตามระดับกรอบคุณวุฒิทั้ง 1-8 ได้ นอกจากนี้ อาจต้องมีการขับเคลื่อนอย่างจริงจังด้วยการเสนอเป็นกฎหมาย เพื่อให้เกิดการนำไปใช้ได้อย่างแท้จริง


 


           ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันให้ข้อเสนอแนะประเด็นที่ต้องจัดทำเพิ่มเติมจากที่ประชุมคณะกรรมการกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียนในการปรับแก้ (ร่าง) รายงานการเทียบเคียงฯ เมื่อคราวประชุมคณะกรรมฯ ครั้งที่ ๖ ณ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวที่ผ่านมา โดยเฉพาะประเด็นความชัดเจนในการเชื่อมโยงข้อมูลจากแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสามารถเทียบเคียงสู่ระดับกรอบคุณวุฒิแห่งชาติและกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน


ที่มา : ข่าว สกศ.