สกศ.ร่วมจัดนิทรรศการในงาน Thailand Social Expo 2019


 


          วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ดร.สุภัทร จำปาทองเลขาธิการสภาการศึกษา ร่วมงาน Thailand Social Expo 2019 ซึ่งจัดขึ้นโดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ระหว่างวันที่ ๕ – ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ๒ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี โดยมี ดร.วิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานเปิดงาน และปาฐกถาพิเศษ เรื่อง กรอบและทิศทางการพัฒนาด้านสังคมของไทย ภายใต้ยุคนวัตกรรมและดิจิทัล
ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ จากหน่วยงานต่างๆ มากมาย อาทิ กระทรวงศึกษาธิการ กรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงแรงงาน สำนักปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฯลฯ


          สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้ร่วมจัดนิทรรศการแสดงผลงานในเรื่อง “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” และ “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย พ.ศ. ๒๕๖๑” ภายใต้นิทรรศการแสดงผลงานของกระทรวงศึกษาธิการ ในหัวข้อ “ร่วมมือ ร่วมใจ สังคมไทยยั่งยืน” ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการแบ่งนิทรรศการออกเป็น ๔ โซน ประกอบด้วย โซนที่ ๑ ภาพรวมกระทรวงศึกษาธิการและการศึกษาปฐมวัย โซนที่ ๒ การศึกษาขั้นพื้นฐาน โซนที่ ๓ การอาชีวศึกษา และโซนที่ ๔ การศึกษาตลอดชีวิต


 
           “มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๑” พลิกโฉมแนวทางปฏิบัติจากมาตรฐานการศึกษาของชาติที่กำหนดอัตลักษณ์ตนเองโดยสถานศึกษาสู่การประเมินคุณภาพที่กำหนดโดยสถานศึกษา มีข้อกำหนดของคุณลักษณะ ๓ ด้านของคนไทย ๔.๐ ที่คาดหวังหลังสำเร็จการศึกษาแต่ละระดับ ทั้งปฐมวัย ประถมศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น มัธยมศึกษาตอนปลาย/อาชีวศึกษา และอุดมศึกษา เป็นการสร้างคนตามบริบทของสถานศึกษา ซึ่งเป็นผลลัพธ์สะสมต่อเนื่องและเชื่อมโยง โดยมีระดับความลึกที่แตกต่างกันที่มุ่งธำรงความเป็นไทยและแข่งขันได้ในเวทีโลก เพื่อนำพาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่งยั่งยืน ประกอบด้วย ๓ คุณลักษณะ ได้แก่ ๑. ผู้เรียนรู้ (learner Person ) เพื่อสร้างงานและคุณภาพชีวิตที่ดี มีความเพียร ใฝ่เรียนรู้ มีทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต มีสมรรถนะที่เกิดจากความรู้ ความรอบรู้ด้านต่างๆ มีสุนทรียะ รักษ์และประยุกต์ใช้ภูมิปัญญาไทยมีทักษะชีวิต ความพอเพียง ๒.ผู้ร่วมสร้างสรรค์นวัตกรรม (Innovation Co-creation) เพื่อสังคมที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน เป็นผู้มีทักษะทางปัญญา ทักษะศตวรรษที่ ๒๑ ความฉลาดดิจิทัล ทักษะการคิดสร้างสรรค์ ทักษะข้ามวัฒนธรรม สมรรถนะการบูรณาการข้ามศาสตร์ มีคุณลักษณะของความเป็นผู้ประกอบการ ๓. พลเมืองที่เข้มแข็ง (Active citizen) เพื่อสันติสุข เป็นผู้มีความรักชาติรักท้องถิ่น รู้ถูกผิด มีจิตสำนึกเป็นพลเมืองไทยและพลโลก มีจิตอาสา มีอุดมการณ์ และมีส่วนร่วมในการพัฒนาชาติ


 
          “มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ” เป็นมาตรฐานที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบเมื่อวันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๒ เป็นเครื่องมือในการประเมินคุณภาพการดำเนินงานของสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยทุกสังกัด และใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ ประกอบด้วยมาตรฐาน ๓ ด้านได้แก่ มาตรฐานด้านที่ ๑ การบริหารจัดการสถานพัฒนาเด็กปฐมวัย มาตรฐานด้านที่ ๒ ครู/ผู้ดูแลเด็กให้การดูแลและจัดประสบการณ์การเรียนรู้และการเล่นเพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัย และมาตรฐานด้านที่ ๓ คุณภาพของเด็กปฐมวัย  


ที่มา : ข่าว สกศ.