สกศ. ประชุมปรับร่างรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี ต่อยอดพัฒนาการเรียนรู้ตลอดชีวิต


           (๙ กรกฎาคม ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานการประชุมพิจารณาข้อมูลประเทศไทยใน (ร่าง) รายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน โดยมีรองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) ผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้บริหาร ๕ องค์กรหลักของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ผู้แทนสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ผู้แทนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ผู้แทนสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) หรือ สมศ. และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมประชุม ณ ห้องภุชงค์ เพ่งศรี ชั้น ๒ อาคาร ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)


  


     ดร.สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า แนวทางการจัดทำร่างรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ในการหารือร่วมกันของผู้แทน ๕ องค์กรหลัก ศธ. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จะเป็นกลไกขับเคลื่อนเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างภาคการศึกษากับการประกอบอาชีพเพื่อประโยชน์ในการพัฒนาสมรรถนะการแข่งขันของประเทศในอนาคต


  


ที่ประชุมได้พิจารณาร่างรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน ที่ได้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติม โดยคณะทำงาน สกศ. และผู้ทรงคุณวุฒิได้ให้ข้อเสนอแนะหลายประการที่เป็นประโยชน์ อาทิ การเพิ่มเนื้อหาหลักเกณฑ์ NQF ให้มีความเชื่อมโยงสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ประเด็นการพัฒนาระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต สร้างความเชื่อมโยงและส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) ซึ่งสามารถเทียบโอนการเรียนรู้กับการศึกษาในระบบระหว่างกันได้ นอกจากนี้ ยังปรับเนื้อหาเพิ่มบทบาท สมศ. และภาคอุตสาหกรรมเข้ามามีส่วนร่วมในคณะกรรมการ ฯ ระดับต่าง ๆ เพื่อขับเคลื่อนงาน NQF มากขึ้น ภายใต้มาตรฐานคุณวุฒิระดับต่าง ๆ ฯลฯ อย่างไรก็ดี สกศ. จะได้สรุปข้อเสนอแนะของผู้เชี่ยวชาญที่เป็นประโยชน์เพื่อปรับข้อมูลในส่วนของเส้นทางความก้าวหน้าที่ต้องแสดงถึงความเชื่อมโยงของระบบการศึกษาและการฝึกอบรม และเชื่อมโยงระบบการศึกษาทั้งสามระบบ รวมถึงกระบวนการในการเทียบเคียงระบบคุณวุฒิอื่น ๆ ในประเทศกับ NQF


ทั้งนี้ ร่างรายงานการเทียบเคียงกรอบคุณวุฒิแห่งชาติ (NQF) ของประเทศไทยกับกรอบคุณวุฒิอ้างอิงอาเซียน (AQRF) ที่ได้รับการปรับข้อมูลที่มีความสมบูรณ์แล้วนั้น สกศ. จะได้นำเสนอต่อไปในการประชุมนานาชาติ “Advancing TVET towards Internationalization of Vocational Education Qualification and Standards for Sustainable Development” ระหว่างวันที่ ๑ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ ที่จังหวัดเชียงใหม่


ที่มา : ข่าว สกศ.