สกศ.ประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒


          (๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๒) ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา ครั้งที่ ๖/๒๕๖๒  โดยมี ดร.อุทัย ดุลยเกษม เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมภุชงค์ เพ่งศรี อาคาร ๑ ชั้น ๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.)  ในการประชุม ที่ประชุมรับทราบเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษา และการดำเนินงานและประเด็นประเมินผลด้านการศึกษาของคณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการประเมินผล ปี ๒๕๖๒


 
  


          นอกจากนี้ที่ประชุมร่วมกันพิจารณาหารือและให้ข้อคิดเห็นประเด็นการวิจัย (Research Agenda) ด้านการศึกษาเพื่ออนาคต (Future Research) เพื่อกำหนดกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษา ซึ่งเป็นกรอบใหญ่ของงานวิจัยทางด้านการศึกษาของประเทศ โดยวางขอบเขตการวิจัยในระดับการศึกษาปฐมวัย ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน และอาชีวศึกษา เพื่อไม่ให้เกิดการทับซ้อนกับการวิจัยของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยงานวิจัยที่เกิดขึ้นต้องมุ่งไปสู่การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่ตอบสนองแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงและเทรนด์ของโลก เพื่อให้ผู้เรียนเมื่อจบการศึกษาขั้นพื้นฐานหรืออาชีวศึกษาแล้ว เป็นผู้มีทักษะ สมรรถนะ ไม่เป็นภาระสังคม สามารถดำรงชีวิตได้ในโลกที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ คณะอนุกรรมการสภาการศึกษาด้านการวิจัยการศึกษาจะรวบรวมข้อมูลและจัดทำกรอบการวิจัยทางด้านการศึกษาเพื่อนำเสนอต่อคณะกรรมการสภาการศึกษา (กกส.) ต่อไป


ที่มา : ข่าว สกศ.