สกศ. ถกเข้มกฎหมายการศึกษา วางทางปรับแก้เพื่อปฏิรูปประเทศ


          เมื่อระหว่างวันที่ ๒๙ – ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) โดยสำนักพัฒนากฎหมายการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “การพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา” โดยมี รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์) เป็นประธาน พร้อมด้วยบุคลากร สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ โรงแรม เดอะเลกาซี ริเวอร์แคว รีสอร์ท จังหวัดกาญจนบุรี


          ดร.สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ให้เกียรติบรรรยายพิเศษเรื่อง แนวทางการพัฒนากฎหมายการศึกษาเพื่อการปฏิรูปประเทศ โดยมีใจความสำคัญว่า ตามที่คณะกรรมการอิสระเพื่อการปฏิรูปการศึกษา (กอปศ.) ได้กำหนดเป้าหมายของการปฏิรูปการศึกษา และยกร่างธรรมนูญการศึกษา คือ ร่างพระราชบัญญัติ (พ.ร.บ.) การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. …. ซึ่งปรับหลักคิด (reset) ด้านการศึกษาในหลายประการ อาทิ การให้โรงเรียนเป็นศูนย์กลางของการยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษา รวมถึงปรับหลักสูตรและการเรียนรู้เป็นฐานสมรรถนะ ทำให้เมื่อมีการประกาศใช้ พ.ร.บ. ดังกล่าวแล้ว สกศ. จะต้องเร่งศึกษารายละเอียดเพื่อรองรับการปรับแก้กฎหมายลำดับรองและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาทิ พ.ร.บ. ระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ. ๒๕๔๖ พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และ พ.ร.บ. สภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๖


          จากนั้น ผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันอภิปรายในประเด็นการจัดทำร่าง พ.ร.บ.การศึกษาแห่งชาติฉบับใหม่ โดยที่ประชุมมีข้อเสนอแนะถึงแนวทางการปรับแก้ร่าง พ.ร.บ. ฯ ว่า จุดแข็งของ ร่าง พ.ร.บ. ดังกล่าวคือ การจัดการศึกษาทุกช่วงวัย ทั้งนี้ ทุกหน่วยงานจะต้องเปิดรับนวัตกรรมใหม่ทางการศึกษา พร้อมทั้งยึดโยงสาระสำคัญของแผนปฏิรูปประเทศด้านการศึกษา และแบ่งหน้าที่ผู้รับผิดชอบให้มีความชัดเจน เพื่อประโยชน์ในการจัดการศึกษาให้มีเอกภาพ


ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สกศ.