สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล


 


            สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management) ภารกิจหลัก โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ระหว่างวันที่  ๑-๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา  โดยมีผู้บริหาร ข้าราชการ ของ สกศ.และผู้แทนจากสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน ประสบการณ์และกรณีตัวอย่าง


  


           ดร.วัฒนาพร  ระงับทุกข์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ในฐานะผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer: CIO) กล่าวว่า  นับเป็นโอกาสดีที่สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร และสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา ได้เรียนรู้ร่วมกัน แม้ ๒ หน่วยงานจะมีบทบาทในการจัดทำนโยบายเช่นกัน แต่ สกศ. จะมีกรอบการทำงานที่จำกัดอยู่  ๒ ประการ คือ ไม่มีหน่วยงานในสังกัด และการทำวิจัยจะเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายส่วนใหญ่  เรื่องเทคโนโลยีเป็นสิ่งจำเป็นในการทำงาน การพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีในภาคราชการนับว่ายังล่าช้า  ด้วยข้อจำกัดบางอย่างอาจทำให้ยังไม่เปิดรับเท่าที่ควร การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างหน่วยงานเป็นสิ่งที่เป็นประโยชน์ ทำให้ได้เปิดมุมมองและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน  พร้อมทั้งเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนระบบการปฏิบัติด้วยการใช้ดิจิทัลให้ก้าวหน้าต่อไป


  


             นางพิจารณา ศิริชานนท์ ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กล่าวถึงความเป็นมาและวัตถุประสงค์การจัดประชุมครั้งนี้ว่าเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยมุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีเข้ามาใช้ในการขับเคลื่อนบทบาทและภารกิจสู่ระบบราชการ ๔.๐ เพื่อสร้างความเป็นหุ้นส่วนและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือในการพัฒนาด้านการศึกษา ทั้งนี้กิจกรรมเป็นการขับเคลื่อนตามการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของสกศ. ตัวชี้วัดองค์ประกอบที่ ๕ ศักยภาพในการดำเนินการของส่วนราชการตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (Potential Base) ตัวชี้วัดการดำเนินการตามแผนปฏิรูปองค์การของสกศ. และกิจกรรมนี้ยังสามารถตอบโจทย์ การประเมินผู้บริหารส่วนราชการ ตัวชี้วัดการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในองค์การ และระบบติดตามการปฏิบัติงานเพื่อการบริหารงานขององค์การด้วย


            นายมานพ กองอุ่น ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวว่า การนำเทคโนโลยีมาใช้ในองค์กร มีการพัฒนาระบบต่าง ๆ จะเป็นการช่วยในการบริหารจัดการ เป็นการจัดการนวัตกรรมใหม่โดยนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วย เช่น การบริหารจัดการรองรับการตรวจประเมิน ITA ในการจัดเก็บข้อมูล  ระบบการติดตามประเมินแผนงานโครงการ มาเป็นตัวนวัตกรรมองค์กร ในการสายงานผ่านอินเทอร์เน็ต จะเป็นการพัฒนาต่อยอด เป็นนวัตกรรมใหม่ที่รายงานในระบบฐานข้อมูล โดยเชื่อมโยงเพื่อรองรับการเข้าสู่ระบบราชการ ๔.๐ ซึ่งสกศ. ได้มีระบบดังกล่าวในเว็บ สกศ. หัวข้อ “ระบบราชการ ๔.๐ สกศ.”แล้ว


 


ที่มา : ข่าว สกศ.