สกศ. จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร โดยการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล ในวันที่ ๒


 


          (๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒) สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การทบทวนระบบการบริหารจัดการนวัตกรรมทั้งองค์กร (Total Innovation Management : TIM) ภารกิจหลัก โดย การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัล โดยมี ดร. สุภัทร จำปาทอง เลขาธิการสภาการศึกษา เป็นประธาน ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา ผู้บริหารและข้าราชการ สกศ. เข้าร่วมประชุม ณ ห้องสิปปนนท์ เกตุทัต สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา


  


          การประชุมในวันนี้ นายสุชาติ ผุแปง ผู้อำนวยการส่วนเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร ศูนย์สารสนเทศการเกษตร สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรและทีมงาน เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานประสบการณ์การดำเนินงาน


          ดร. สุภัทร จำปาทอง  เลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า การพัฒนานวัตกรรมหรือระบบต่าง ๆ นั้น นอกจากจะคำนึงว่าสำนักงานฯ ต้องการสิ่งใดแล้ว ยังต้องคำนึงว่าผู้ที่เกี่ยวข้องต้องการเห็นสิ่งใดจาก สกศ. บ้าง ซึ่งโดยทั่วไปจะเห็นว่าข้อมูลมีเป็นจำนวนมาก แต่การนำเสนอและการวิเคราะห์ยังเป็นสิ่งที่ขาด การใช้เทคโนโลยีจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน และลดภาระงานบางอย่าง  การสร้างระบบที่ดีจะทำให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในการทำงานเพิ่มขึ้น


          ดร. สมศักดิ์ ดลประสิทธิ์ รองเลขาธิการสภาการศึกษา กล่าวว่า แนวคิดในการปรับปรุงสิ่งใดนั้น จะเริ่มจากทฤษฎี แต่การจะนำทฤษฎีสู่การปฏิบัติจะทำอย่างไร  หากเป็น TQM  (Total Quality Management)  จะเป็น หลักการมีส่วนร่วม  การพัฒนาคุณภาพทั้งหน่วยงานทุกภาคส่วนอย่างต่อเนื่อง  สำหรับหลัก TIM ซึ่งเป็นหลักพัฒนานวัตกรรม ต้องเริ่มจากการพิจารณาว่านวัตกรรมคืออะไร ในหน่วยงานคิดเห็นตรงกันหรือไม่ และจะจัดการอย่างไร ต้องปรับเปลี่ยนสิ่งใดหรือไม่เพื่อให้เกิดการบริหารจัดการที่ครบวงจร  ต้องพิจารณาว่า สกศ. มีข้อมูลพื้นฐานด้านใดบ้างที่จะนำสู่ TIM   ทั้งนี้ หลักสำคัญในการนำทฤษฎีสู่การปฏิบัตินั้น พระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงใช้หลักคิด  หลักทฤษฎี และหลักปฏิบัติ เมื่อนำหลักการของพระองค์มาเป็นแนวทางแล้ว จะเห็นได้ว่า TIM เป็นหลักคิด  หลักวิชาการ คือ ทฤษฎีต่าง ๆ ที่จะนำมาสู่การปฏิบัติ และจะทำอย่างไรให้สำเร็จ แต่หลักสุดท้ายสำคัญมาก คือ หลักปฏิบัติ  ต้องคิดว่าหลังจากเข้าประชุมแล้ว สกศ. จะนำไปปฏิบัติอย่างไร ซึ่งต้องคำนึงถึงความสอดคล้องภารกิจของสำนักงานฯ รวมถึงพิจารณาว่าจะทำระบบเฉพาะในองค์กรหรือจะเชื่อมต่อถึงองค์กรอื่น ๆ โดยต้องเริ่มจากการทำพื้นฐานให้มั่นคง วิเคราะห์ว่าปัจจุบันหน่วยงานดำเนินการอยู่ที่จุดไหน และจะพัฒนาต่ออย่างไร รวมถึงต้องเตรียมความพร้อม ทั้งการหาผู้เชี่ยวชาญมาวางเครือข่าย เตรียมงบประมาณ เตรียมระบบพื้นฐาน และที่สำคัญคือพัฒนาคนในองค์กรให้มีความพร้อม สามารถสร้างและประยุกต์ใช้นวัตกรรม เป็นสังคมแห่งปัญญา เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูงยิ่งขึ้นต่อไป


 


ที่มา : ข่าว สกศ.