สกศ. จัดประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒


          (๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๒) รองเลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.วัฒนาพร ระงับทุกข์) เข้าร่วมประชุมคณะทำงานจัดทำแนวทางการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ โดยมี ดร. ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ เป็นประธานการประชุม ณ ห้องประชุมกำแหง พลางกูร อาคาร ๕๖ ปี  สกศ. มี นายสำเนา เนื้อทอง  ผู้อำนวยการสำนักมาตรฐานการศึกษาและพัฒนาการเรียนรู้   นางศิริพร ศริพันธุ์ ผู้อำนวยการสำนักประเมินผลการจัดการศึกษา   ผู้แทนหน่วยงาน สพฐ.  สช. กศน. สกอ. อปท. และ กทม. เข้าร่วมประชุม


            ที่ประชุมได้มีการรายงานผลการดำเนินการสัมมนาวิชาการ เรื่อง มาตรฐานการศึกษาสู่การยกระดับคุณภาพคนไทย ๔.๐ และให้แต่ละหน่วยงานนำเสนอความก้าวหน้าการดำเนินงานตามมาตรฐานการศึกษาของชาติ มาตรฐานการศึกษาของต้นสังกัด หลักสูตรการศึกษาในแต่ละระดับและประเภทการศึกษา การส่งเสริม กำกับดูแล การตรวจสอบ การประเมินผลและการประกันคุณภาพการศึกษาของหน่วยงานต่างๆ รวมถึงการติดตามการนำมาตรฐานการศึกษาของชาติสู่การปฏิบัติ 


 


ที่มา : ข่าว สกศ