สกศ. จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบบริหารจัดการ


  


          (๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒) เลขาธิการสภาการศึกษา (ดร.สุภัทร จำปาทอง) เป็นประธานเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบบริหารจัดการ โดยมี ผศ.ดร.ทวิดา กมลเวชช คณบดีคณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และผู้ทรงคุณวุฒิด้านการจัดการสาธารณภัยและการลดความเสี่ยงภัยพิบัติ เป็นวิทยากร ณ โรงแรม เดอะทวิน ทาวเวอร์ กรุงเทพ
           ดร.สุภัทร จำปาทอง กล่าวว่า ปัจจุบันการทำงานของภาครัฐได้ปรับเปลี่ยนสู่การทำงานแบบมุ่งสู่ผลลัพธ์ (Outcome) และนำเทคนิคการบริหารจัดการมาใช้มากขึ้น จึงทำให้ผู้บริหารเปลี่ยนบทบาทเป็นผู้จัดการและจำเป็นต้องมีความรู้ในด้านการบริหารจัดการโครงการ ซึ่งการประชุมครั้งนี้ จึงเป็นโอกาสให้บุคลากรของสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาได้เรียนรู้หลักการวิเคราะห์ความเสี่ยงเพื่อการออกแบบการบริหารจัดการ เพื่อให้องค์กรสามารถเผชิญต่อภาวะที่ไม่พึงประสงค์ได้อย่างเหมาะสม ตลอดจนพัฒนาการทำงานและมีแนวทางในการบริหารจัดการโครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
           สำหรับ การอบรมเชิงปฏิบัติการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรสำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจการบริหารจัดการความเสี่ยง พร้อมการวิเคราะห์ออกแบบมาตรการ และคำนวณความเสี่ยงในรูปแบบต่างๆ อย่างมีหลักเกณฑ์และมีคุณภาพ 


ที่มา : ข่าว สกศ.