ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ หน่วย

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ตามรายการ ดังนี้
                  ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ โดยวิธีสอบราคา จำนวน ๑   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สถาบันการศึกษาทางไกล ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ สถาบันการศึกษาทางไกล อาคาร ๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ สถาบันการศึกษาทางไกล อาคาร ๕ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาเอกมัย เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพมหานคร ในวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.dei.ac.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๒๓๘๑-๖๖๔๙ ต่อ ๑๕ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายสุรศักดิ์ เพิ่มผล)
ผู้อำนวยการสถาบันการศึกษาทางไกล
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย สุรศักดิ์ เพิ่มผล)
 ผู้อำนวยการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นาย สุรศักดิ์ เพิ่มผล ผู้อำนวยการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025217920&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure