ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา สอบราคาซื้อสารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ คลอรีน ๙๐% (เกล็ด) น้ำยากำจัดตะไคร่ น้ำยาปรับสภาพน้ำ โซดาแอซ กรดเกลือ

( สำเนา )
ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาซื้อสารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ คลอรีน ๙๐% (เกล็ด) น้ำยากำจัดตะไคร่ น้ำยาปรับสภาพน้ำ โซดาแอซ กรดเกลือ
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ คลอรีน ๙๐% (เกล็ด) น้ำยากำจัดตะไคร่ น้ำยาปรับสภาพน้ำ โซดาแอซ กรดเกลือ ตามรายการ ดังนี้
                  สารเคมีใช้สำหรับสระว่ายน้ำ จำนวน ๑   หน่วย

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา๙๒๘ ถนนสุขุมวิท แขวง/เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร๑๐๑๑๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา๙๒๘ ถนนสุขุมวิท แขวง/เขต คลองเตย กรุงเทพมหานคร ๑๐๑๑๐ ในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.sciplanet.org หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๒-๗๑๒๔๒๕๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางตติยา ใจบุญ)
นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ ปฏิบัติหน้าที่
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษา
ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงศึกษาธิการ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว พจนี เจียนสกุล)
 นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นางสาว พจนี เจียนสกุล นักวิชาการพัสดุ ชำนาญการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025161071&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure