ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั้น

ประกาศศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

         ศูนย์วิทยาศาสาตร์เพื่อการศึกษาตรังมีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจัดกิจกรรมการเรียนรู้ 3 ชั้น ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๘,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (แปดล้านบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจ้างของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

          กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๘,๐๐๐ บาท ได้ที่ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๕-๕๘๒๓๐๓ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นางสาวมนต์สุดา เกรียงไกร)
ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว มนต์สุดา เกรียงไกร)
 ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว มนต์สุดา เกรียงไกร ผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาตรัง

 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 002/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57035290719&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure