ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพฯ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ (บ้านพักหญิง ๑)

ประกาศ สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
เรื่อง สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ(บ้านพักหญิง ๑)
 
             สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารบ้านพักข้าราชการ(บ้านพักหญิง ๑) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๙๔๑,๐๐๐.๐๐ บาท (เก้าแสนสี่หมื่นหนึ่งพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๔๗๐,๕๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ จังหวัดสระแก้ว ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์ฝึกและพัฒฯาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้วต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว ในวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th,www.skv.soonfhuk.com,www.cgd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๗๔๒๕๓๗๘ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๙ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๙
(นายอาส พ้นเหตุ)
ผู้อำนวยผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสระแก้ว

 

 
(นาง อรวรรณ ธีระพงษ์)
 หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๕๙
 โดย นาง อรวรรณ ธีระพงษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหาร
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 4/2559
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59116056062&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure