ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ สอบราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ๔ ล้อ ๔ ประตู

( สำเนา )
ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ๔ ล้อ ๔ ประตู
 
             ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ มีความประสงค์จะ สอบราคาเช่ารถยนต์ที่ใช้ในราชการ ๔ ล้อ ๔ ประตู ตามรายการ ดังนี้
                  ค่าเช่ารถยนต์ จำนวน ๖๐   งวด

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพให้เช่าพัสดุที่สอบราคาเช่า
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ จังหวัดสุรินทร์ ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาเช่าครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาเช่า   ในวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๕๙๑๕๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเกษม บาตรโพธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษำรไทยบริเวณชายแดนสุรอนทร์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง กฤตยา กลับมารัมย์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง กฤตยา กลับมารัมย์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57105204124&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure