ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๓๗ รายการ

( สำเนา )
ประกาศศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์
เรื่อง สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๓๗ รายการ
 
             ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อหนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ จำนวน ๓๗ รายการ ตามรายการ ดังนี้
                  หนังสือเรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 จำนวน ๓๗   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยฯ จังหวัดสุรินทร์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ งานพัสดุ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ อำเภอกาบเชิง จังหวัดสุรินทร์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๒๙ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๓๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ งานพัสดุ ศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษฎรไทยบริเวณชายแดนสุรินทร์ ในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๕๕๙๑๕๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายเกษม บาตรโพธิ์)
ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและพัฒนาอาชีพราษำรไทยบริเวณชายแดนสุรอนทร์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง กฤตยา กลับมารัมย์)
 ครู
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาง กฤตยา กลับมารัมย์ ครู
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125177468&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure