ศูนย์ประสานงานร่วม คสช.

ศึกษาธิการ ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยภายหลังการประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 17/2557 เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2557 ว่า ที่ประชุมได้รับทราบแนวทางปฏิบัติและมาตรการของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้การบริหารราชการของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)

ดร.สุทธศรี วงษ์สมาน กล่าวว่า กระทรวงศึกษาธิการได้มีคำสั่งจัดตั้งศูนย์ประสานงานร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (สช.) กระทรวงศึกษาธิการ และคณะกรรมการประจำศูนย์ประสานงานร่วมฯ โดยมีนายศุภกร วงศ์ปราชญ์ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานคณะกรรมการประจำศูนย์ฯ เพื่อให้การปฏิบัติงานของข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และบุคลากรทางการศึกษา เป็นไปตามประกาศและคำสั่งของ คสช. กระทรวงศึกษาธิการ พร้อมทั้งได้กำหนดแนวทางปฏิบัติและมาตรการการดำเนินงานของ ศธ. เช่น การปฏิบัติราชการให้ดำเนินการไปตามปกติ ทั้งนี้ให้ติดตามข้อมูลข่าวสาร และแนวทางปฏิบัติจากส่วนราชการต้นสังกัด การจัดกิจกรรมและการจัดการเรียนการสอนให้เป็นไปตามแนวทางของประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข และมุ่งเน้นให้มีการจัดกิจกรรมเพื่อสร้างความปรองดองและความสมานฉันท์ ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำกับดูแลข้าราชการ เจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน นักศึกษา และผู้ปกครอง รวมถึงองค์กรที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับสถานศึกษา ให้มีความเข้าใจในการปฏิบัติงานในสถานการณ์ภายใต้การบริหารราชการของ คสช. โดยเคร่งครัด เป็นต้น

ทั้งนี้ ในกรณีที่มีข้อราชการ หรือข้อสั่งการที่อยู่ในอำนาจของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ให้รายงานหรือนำเสนอปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ปฏิบัติราชการแทนรัฐมนตรี เพื่อพิจารณาก่อน ซึ่ง ศธ.ได้มีหนังสือแจ้งเวียนแนวทางปฏิบัติและมาตรการข้างต้นให้ทุกส่วนราชการ/หน่วยงานทราบโดยทั่วกันแล้ว

นอกจากนี้ ศธ.ได้แต่งตั้งบุคลากรใน สป. เพื่อปฏิบัติงานประจำศูนย์ฯ นอกเวลาราชการทุกวัน จนถึงวันที่ 15 มิถุนายน 2557 รวมทั้งตั้งผู้ประสานงานของ ศธ. 2 ราย เพื่อไปปฏิบัติงานกับฝ่ายสังคมจิตวิทยา ที่ตึกกองบัญชาการกองทัพบก 1 ตลอดจนตั้งคณะทำงานประสานนโยบายและแผนของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อให้กลไกการขับเคลื่อนการทำงานกับ คสช. เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
9/6/2557