ศูนย์ความเป็นเลิศ สกอ.

ศาสตราจารย์คลินิก นพ.อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการและนิทรรศการเรื่อง “ศูนย์ความเป็นเลิศกับการพัฒนาพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ”  และบรรยายพิเศษหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” เมื่อเร็ว ๆ นี้ ณ โรงแรมพลูแมนขอนแก่น ราชาออคิด จังหวัดขอนแก่น โดยมีศาสตราจารย์สัมพันธ์ ฤทธิเดช รักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการอุดมศึกษา ตลอดจนนักวิจัยและผู้สนใจ เข้าร่วมกว่า 500 คน

ศ.คลินิก นพ.อุดม คชินทร กล่าวว่า การประชุมครั้งนี้ถือเป็นการประชุมเชิงวิชาการที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ได้ร่วมกับสถาบันอุดมศึกษา ภาคเอกชน และภาคประชาสังคมจัดขึ้น เพื่อยกระดับเศรษฐกิจในภูมิภาคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ด้วยการวิจัยและนวัตกรรม สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และนโยบายประเทศไทย 4.0 มุ่งสู่เป้าหมายการเพิ่มรายได้ของประชากรในประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อทำให้ประเทศหลุดพ้นจากกับดักรายได้ปานกลางให้ได้

สิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการต่อจากนี้ คือ การเร่งสร้างนวัตกรรม ต่อยอดองค์ความรู้สู่นวัตกรรมเชิงพาณิชย์ ซึ่งที่ผ่านมา การวิจัยนวัตกรรมกว่าร้อยละ 70-80 เกิดขึ้นในสถาบันอุดมศึกษา แต่ยังต่อยอดไปสู่ผลิตภัณฑ์ สินค้าและบริการได้เพียงร้อยละ 20 เท่านั้น จึงต้องการให้สถาบันอุดมศึกษาใช้ความเชี่ยวชาญและความถนัดให้เกิดประโยชน์ต่อการผลักดันนวัตกรรมให้ได้ เพื่อยกระดับการพัฒนาตนเองเป็นศูนย์ความเป็นเลิศ (Center Excellent) ที่จะช่วยสร้างผลกระทบ (Impact) ต่อการยกระดับเศรษฐกิจในพื้นที่และต่อยอดสู่เศรษฐกิจของประเทศได้จริง

โดยเฉพาะสถาบันอุดมศึกษาในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จะต้องรวมตัวและร่วมมือกันสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ที่เป็นประโยชน์แก่ชุมชนและท้องถิ่นให้ได้ รวมทั้งเป็นประโยชน์ต่อภาคอุตสาหกรรม นำสู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ ผลิตเป็นสินค้าหรือระบบบริการได้ ดังนั้น สถาบันอุดมศึกษาต้องเชื่อมโยงเรื่อง Center Excellent กับบริบทของภาคประชาสังคมหรือชุมชนท้องถิ่นให้ได้ก่อน และเป็นผู้นำหลักในการสร้างคนที่มีคุณภาพ มีทักษะและสมรรถนะสูง ตอบโจทย์ภาคเอกชนและการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยบูรณาการความร่วมมือในระดับท้องถิ่นอย่างมีเอกภาพด้วย

ศ.สัมพันธ์ ฤทธิเดช กล่าวเพิ่มเติมถึงแนวทางดำเนินการในส่วนของ สกอ.ที่ได้มีการผลักดัน “ศูนย์ความเป็นเลิศ” ด้วยว่า ศูนย์ดังกล่าวถือเป็นกลไกหลักด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ ในการขับเคลื่อนระบบเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมของประเทศให้เติบโตอย่างยั่งยืนมาโดยตลอด

ซึ่งได้จัดตั้งศูนย์ความเป็นเลิศขึ้นเป็นครั้งแรกเมื่อปี 2542 ในลักษณะของภาคีเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและวิจัย เพื่อเป็นโครงการนำร่องในการวิจัยและพัฒนาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของประเทศ ปัจจุบันมีจำนวน 11 ศูนย์ และดำเนินงานวิจัยภายใต้กรอบยุทธศาสตร์การวิจัย 4 ด้าน ได้แก่ ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างความเข้มแข็งทางเศรษฐกิจ, ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต, ยุทธศาสตร์การวิจัยเพื่อสร้างการเติบโตที่ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และยุทธศาสตร์การวิจัยพื้นฐาน ที่นำไปสู่การสร้างความเป็นเลิศทางวิชาการ เพื่อเป็นคลังความรู้ของประเทศ

ตลอดระยะเวลากว่า 20 ปีที่ผ่านมา ศูนย์ความเป็นเลิศได้ทำหน้าที่เป็นแหล่งพึ่งพิงด้านวิชาการให้กับสังคม โดยมีผลงานเชิงประจักษ์ในหลากหลายด้าน อาทิ การพัฒนาผลิตภัณฑ์และเทคโนโลยีต้นแบบกว่า 200 ชิ้นงาน การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 256 ชิ้นงาน การตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารทั้งในและต่างประเทศกว่า 14,000 ชิ้นงาน การผลิตกำลังคนระดับสูงด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก และหลังปริญญาเอก จำนวน 9,850 คน ตลอดจนการให้บริการวิชาการและจัดกิจกรรมถ่ายทอดเทคโนโลยีกว่า 50,000 กิจกรรม

สำหรับการจัดงาน COE Road Show ครั้งที่ 2 จัดขึ้นเพื่อแสดงผลงานในโครงการ CoEs’ Roadshow ของศูนย์ความเป็นเลิศทั้ง 11 ศูนย์ในพื้นที่ทั้ง 6 ภูมิภาค พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในพื้นที่ แสวงหาโจทย์ปัญหาเพื่อใช้กำหนดทิศทางการวิจัยให้สอดคล้องและแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้จริง ตลอดจนขยายขอบเขตความร่วมมือไปสู่ท้องถิ่นมากขึ้น โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมงานและกิจกรรมกว่า 500 คน ประกอบด้วย การจัดนิทรรศการแสดงผล, งานวิจัย แนวคิด “จากงานวิจัยชั้นเลิศสู่การใช้ประโยชน์เชิงพื้นที่”, การบรรยายพิเศษในหัวข้อ “ขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืนด้วยการวิจัยและนวัตกรรม” และการอภิปรายทั่วไป ในหัวข้อ “ฮ่วมสร้างอีสานให้ ฮุ่งเฮือง ด้านการวิจัยและนวัตกรรม” ตลอดจนการเสวนาและฝึกอบรมกลุ่มย่อย ซึ่งสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อชีวิตประจำวันได้ต่อไป

Written by ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Photo Credit
ยุทธพงศ์ เลือกกลั่นดี
Rewriter นวรัตน์ รามสูต
Editor บัลลังก์ โรหิตเสถียร