ศูนย์การแพทย์ แม่ฟ้าหลวง

ศึกษาธิการ – ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) เมื่อวันที่ 14 ตุลาคม 2557 ได้เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง โดยใช้งบประมาณรวมทั้งสิ้น 3,114 ล้านบาทรมว.ศธ.กล่าวว่า ครม.ได้เห็นชอบให้เพิ่มวงเงินและขยายระยะเวลาการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ..2556-2560 มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จากเดิมจำนวนเงิน 2,164 ล้านบาท เป็นจำนวนเงิน 3,114 ล้านบาท หรือเพิ่มขึ้น 950 ล้านบาท โดยมีระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันตามรายละเอียด ดังนี้


          – อาคารศูนย์การแพทย์ พร้อมระบบสาธารณูปการ เพิ่มวงเงินจากเดิม 950,000,000 บาท เป็นวงเงิน 1,543,000,000 บาท และขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันข้ามปีงบประมาณจากเดิมปีงบประมาณ 2557-2560 เป็นปีงบประมาณ 2557-2561
          – อาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ พร้อมระบบสาธารณูปการ เพิ่มวงเงินจากเดิม 950,000,000 บาท เป็นวงเงิน 1,307,000,000 บาท
          – ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ภายในวงเงิน 264
,000,000 บาท


สาระสำคัญ  มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2555 ได้อนุมัติหลักการให้มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงดำเนินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย พ.ศ.2556-2560 ซึ่งมหาวิทยาลัยได้จัดทำโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ขึ้นภายในวงเงิน 2,164 ล้านบาท ประกอบด้วยอาคารศูนย์การแพทย์ อาคารพิเคราะห์บำบัดโรคและบริการ และครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยประมูลการก่อสร้างด้วย e-Auction ถึง 3 ครั้ง แต่ยังไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ทำให้ไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันโครงการดังกล่าวได้ทันภายในวันที่ 30 มิถุนายน 2557


ประกอบกับมหาวิทยาลัยฯ ได้ทบทวนในส่วนของงบลงทุนตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทยฯ ทำให้วงเงินงบลงทุนทั้งสิ้นของโครงการเพิ่มขึ้นจากเดิม 950 ล้านบาท จึงมีความจำเป็นจะต้องดำเนินการก่อสร้างโครงการก่อสร้างศูนย์การแพทย์ ภายใต้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มโดยเพิ่มวงเงินจากเดิม และระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันตามรายละเอียดข้างต้น


กุณฑิกา พัชรชานนท์
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน

Published 14/10/2557