ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป

ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ )
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างงานบริการซ่อมแซมทั่วไป (๗๒.๑๐.๑๕.๐๑ ) ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๑,๘๙๙,๐๐๐.๐๐ บาท (หนึ่งล้านแปดแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๑๕ ม.๑๑ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ห้องประชุม ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดบุรีรัมย์ ๒๑๕ ม.๑๑ ต.อิสาณ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๐๐๐ ในวันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๕๙ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.buriramspe@buriramspecial.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔๖๖๖๑๐๖ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๙
(นางอรอินทร์ คลองมิ่ง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์

 

 
(นาย ทวีศักดิ์ พันธนาม)
 รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๕๙
 โดย นาย ทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2560
ที่มา http://process3.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=59126017829&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure