ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑ งาน

( สำเนา )
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ
 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรีมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อสอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ ตามรายการ ดังนี้
                  สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์อื่นๆ จำนวน ๑   งาน

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี ในวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.saraburispecial.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๖๒๗๕๒๗๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นายอมร เผ่าเมือง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว ปวีณา พิเชฐสินธุ์)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว ปวีณา พิเชฐสินธุ์ ครู คศ.1
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57115007051&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure