ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ สอบราคาซื้อเครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์

( สำเนา )
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์
เรื่อง สอบราคาซื้อ๑.เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.ตู้เย็นขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ๓.เตาแก๊ส จำนวน ๑ เตา ๔.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง
 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษ  ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์  มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อ๑.เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ เครื่อง ๒.ตู้เย็นขนาด ๙ คิวบิกฟุต จำนวน ๑ ตู้ ๓.เตาแก๊ส จำนวน ๑ เตา ๔.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด ๑๘,๐๐๐ บีทียู จำนวน ๒ เครื่อง ตามรายการ ดังนี้
                  1.เครื่องฝึกพูดระบบคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง 2.ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต จำนวน 1 ตู้ 3.เตาแก๊ส จำนวน 1 เตา 4.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้น หรือแขวน(มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด 18,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง จำนวน ๔   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารบริการและสำนักงาน ห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณศูนย์การศึกษาพเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ๑๓๐/๕ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ อาคารบริการและสำนักงาน ห้องฝ่ายแผนงานและงบประมาณศูนย์การศึกษาพเศษ ประจำจังหวัดอุตรดิตถ์ เลขที่ ๑๓๐/๕ หมู่ ๑ ตำบลทุ่งยั้ง อำเภอลับแล จังหวัดอุตรดิตถ์ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ https://process.gprocurement.go.th / http://www.obec.go.th/ www.spe-utt.net หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๕๕-๔๒๗๕๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางจินดา อุ่นทอง)
ผู้อำนวยการศูนย์ฯ

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว รัชนก ยอดยง)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นางสาว รัชนก ยอดยง ครู คศ.1

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055265107&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure