ศูนย์การศึกษาพิเศษ จ.ราชบุรี สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
เรื่อง สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน
 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี มีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อวัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน ตามรายการ ดังนี้
                       

            ๑.เครื่องโทรสาร แบบใช้กระดาษธรรมดาส่งเอกสารได้ครั้งละ ๒๐ แผ่น จำนวน ๑ เครื่อง
            ๒.เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิตอลความเร็ว ๔๐ แผ่น/นาที  จำนวน ๑ เครื่อง
            ๓.เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน (มีระบบฟอกอากาศ) ขนาด๑๘,๐๐๐ บีทียู  
จำนวน ๑ เครื่อง

         

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการซื้อของศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี
                   ๕. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น. ณ ห้องธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ห้องธุรการ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี ในวันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๕.๐๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.ratchaburispecial.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๓๒๕-๕๓๗ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางสาวอำพร ราชติกา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว กชพร จันทร์คล้าย)
 หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นางสาว กชพร จันทร์คล้าย หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ 3/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055264735&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure