ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๕๙๗,๗๒๘.๐๐ บาท (ห้าแสนเก้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยยี่สิบแปดบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http://prachuaspecaial.com หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๒-๖๐๔๗๖๓ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาววัฒนาภรณ์ วงศ์ประเสริฐ)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นางสาว วิไลวรรณ ปี่แก้ว)
 พนักงานราชการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘
 โดย นางสาว วิไลวรรณ ปี่แก้ว พนักงานราชการ
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58025004761&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure