ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์

( สำเนา )
ประกาศ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานอเนกประสงค์ภายในศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๗,๖๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันหกร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง ๒๓/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง ๒๓/๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลทับมา อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ในวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐-๓๘๐๒-๒๗๐๑ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง)
รองผู้อำนวยการ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง คณิศร เมืองแสน)
 หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘
 โดย นาง คณิศร เมืองแสน หัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไป
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 2/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=58015214500&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure