ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต คสล.

( สำเนา )
ประกาศ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต คสล. และงานรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
 
             ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทองมีความประสงค์จะ สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างเทพื้นคอนกรีต คสล. และงานรางระบายน้ำและบ่อพักน้ำ คสล. ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ราคากลางของงานก่อสร้างในการสอบราคาครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๔๔๖,๓๐๐.๐๐ บาท (สี่แสนสี่หมื่นหกพันสามร้อยบาทถ้วน)
          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้าง ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๒๒๓,๑๕๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาจ้างครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ อาคารประหยัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง๖๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๖ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาจ้าง   ได้ที่ อาคารประหยัดศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง ๖๓/๑ หมู่ ๕ ตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง ในวันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www. gprocurement.go.th ,www obec.go.th,www.cgd.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๓๕๘๖๕๓๑๙ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางอรอินทร์ คลองมิ่ง)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย ทวีศักดิ์ พันธนาม)
 รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย ทวีศักดิ์ พันธนาม รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง
 เอกสารสอบราคา เลขที่ 1/2558
ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57125038482&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure