ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงาน

( สำเนา )
ประกาศศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง
เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท
 
             สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานมีความประสงค์จะ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า ๑ ล้านบาท ตามรายการ ดังนี้
                  ครุภัณฑืการศึกษาและครุภัณฑ์สำนักงานที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน ๕   รายการ

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ณ  วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้

          กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง และกำหนดเปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ   ได้ที่ ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง ในวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๙.๐๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น.  ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์  หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๗๗๘๖๒๑๗๔ ในวันและเวลาราชการ

 

 

                                                                                                          ประกาศ ณ วันที่ ๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๗
(นางนิภา อุตรา)
ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระนอง

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาง ถาวร นิจจันทร์พันศรี)
 พนักงานราชการ
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๕๗
 โดย นาง ถาวร นิจจันทร์พันศรี พนักงานราชการ

 เอกสารสอบราคา เลขที่ ส 2/2557

ที่มา http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57065028252&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure