ศึกษาธิการ จับมือ แรงงาน ส่งเสริมการศึกษาพร้อมมีงานทำแก่ “นักเรียน-นักศึกษา-แรงงานทุกระดับ”

เมื่อวันพุธที่ 19 มกราคม 2565 เวลา 9.00 น. นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ร่วมบันทึกความร่วมมือว่าด้วยการส่งเสริมการศึกษาและการมีงานทำให้แก่นักเรียน นักศึกษา และแรงงานทุกระดับ โดยมีนางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รมช.ศึกษาธิการ นายสุทธิชัย จรูญเนตร ที่ปรึกษา รมว.ศึกษาธิการ นางสาวอรพินทร์ เพชรทัต เลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ นางเจิมมาศ จึงเลิศศิริ ผู้ช่วยเลขานุการ รมว.ศึกษาธิการ ผู้บริหารองค์กรหลัก และผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุมราชวัลลภ ศธ.
 width=
นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การศึกษาถือเป็นรากฐานสำคัญยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ เพราะการศึกษาเปรียบประดุจเครื่องมือในการพัฒนาคุณภาพของคน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในศตวรรษที่ ๒๑ ที่โลกมีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ประชาชนในชาติจำเป็นต้องได้รับการศึกษาในหลากหลายรูปแบบ เพื่อให้มีการพัฒนาที่สมดุลทั้งสติปัญญา จิตใจ ร่างกาย สามารถอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข กระทรวงศึกษาธิการ เป็นหน่วยงานรัฐที่กำกับดูแลการศึกษาของชาติ เพื่อการพัฒนาคุณภาพของประชาชน จึงได้กำหนดนโยบายการจัดการศึกษา ซึ่งมีเป้าหมาย คือ มีผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยให้ผู้เรียนมีวิธีคิดและทักษะที่เป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษที่ ๒๑ ควบคู่ไปกับสำนึกและความเข้าใจในความเป็นไทย ผ่านการมีความพร้อมด้านเทคโนโลยี ทั้งในเชิงโครงสร้างและในเชิงการเรียนรู้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลในการขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านการศึกษาให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพในทุกมิติ ให้กับผู้เรียนทุกช่วงวัย การศึกษาอาชีพ และสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ เพื่อให้ผู้จบระดับปริญญาและอาชีวศึกษามีอาชีพ และรายได้ที่เหมาะสมกับการดำรงชีพและคุณภาพชีวิตที่ดี มีส่วนช่วยเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในเวทีโลกได้
 width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=  width=
ดังนั้น การพัฒนาทักษะทางอาชีพ ส่งเสริมการจัดการศึกษาที่เน้นพัฒนาทักษะอาชีพของผู้เรียน เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สร้างอาชีพและรายได้ที่เหมาะสมและเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ การพัฒนาหลักสูตรฐานสมรรถนะการพัฒนาการจัดทำฐานข้อมูลอย่างเป็นระบบ (Big Data) เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานนโยบายที่เป็นวาระเร่งด่วน ซึ่งสอดคล้องกับเป้าหมายของการลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ที่จะบูรณาการภารกิจการทำงานร่วมกัน
 width=  width=
ด้านนายสุชาติ ชมกลิ่น รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวว่า กระทรวงแรงงานภายใต้การกำกับดูแลของ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี มีนโยบายในการส่งเสริม การจัดการศึกษา พัฒนาทักษะทางอาชีพ และส่งเสริมการมีงานทำ และให้ความสำคัญในการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ซึ่งมีความจำเป็นอย่างมากกับประเทศไทย โดยเฉพาะทรัพยากรมนุษย์ในวัยกำลังแรงงานที่จะต้องได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือให้สูงขึ้น เพื่อให้แรงงานทั้งระบบ มีโอกาสเข้าถึงการเรียนรู้และพัฒนาทักษะฝีมือในทุกระดับอย่างมีมาตรฐาน ส่งเสริมให้มีความรู้และทักษะในการประกอบอาชีพที่สอดคล้องกับ ความต้องการของตลาดแรงงาน เพื่อเป็นการสร้างโอกาสในการประกอบอาชีพ มีรายได้ มีงานทำ และเป็นทรัพยากรมนุษย์ ที่มีคุณภาพต่อการพัฒนาสังคมและเศรษฐกิจของประเทศ
 width=  width=
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน กล่าวต่อว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือว่ามีเป้าหมายและกลไกในการบูรณาการภารกิจร่วมกันอย่างชัดเจน ระหว่าง กระทรวงแรงงาน กับ กระทรวงศึกษาธิการ ซึ่งจะร่วมกันพัฒนาระบบฐานข้อมูล (Big Data) ด้านแรงงานและความต้องการของตลาดแรงงาน พัฒนาหลักสูตร ฝึกอบรมฝีมือแรงงานไปสู่การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สนับสนุนให้มีการประเมินความรู้ ความสามารถ สนับสนุนการแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ไปจนถึงระดับ World Skill รวมทั้งส่งเสริมการมีงานทำ และการให้ความรู้สิทธิประโยชน์และสวัสดิการแก่กำลังแรงงาน เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ให้มีทักษะฝีมือตามมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี และความต้องการของตลาดแรงงาน
19/1/2565