ศรีแสงธรรม

เมื่อวันศุกร์ที่ 27 กันยายน 2562 นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะผู้บริหารกระทรวงศึกษาธิการ เยี่ยมชมการจัดการศึกษาและแหล่งเรียนรู้ตามแนวคิด “Silicon Valley” ศูนย์รวมพลคนอัจฉริยะแห่งเมืองอุบลราชธานี ณ โรงเรียนศรีแสงธรรม อำเภอโขงเจียม จังหวัดอุบลราชธานี โรงเรียนเอกชนการกุศลในพระพุทธศาสนา โดยมีพระครูวิมลปัญญาคุณ เป็นผู้รับใบอนุญาต และมีนางสาวจิราภรณ์ ว่องไว เป็นผู้อำนวยการโรงเรียน ตลอดจนนักเรียน ให้การต้อนรับ

รมช.ศึกษาธิการ กล่าวภายหลังรับฟังสรุปผลการจัดการศึกษา ว่า โรงเรียนศรีแสงธรรม ถือเป็นโรงเรียน “พระทำ” จริง ๆ ซึ่งพ้องเสียงกับคำว่า พระธรรม เพราะโรงเรียนก่อตั้งโดยพระครูวิมลปัญญาคุณ เจ้าอาวาสวัดป่าศรีแสงธรรม ด้วยโจทย์ของความขาดแคลนการศึกษาของเด็ก ๆ ในพื้นที่นี้ จึงก่อตั้งโรงเรียนศรีแสงธรรมตามชื่อวัด ตั้งแต่ปี 2553 และมีอาคารเรียนแบบบ้านดินที่สร้างขึ้นด้วยเงินบริจาคและน้ำพักน้ำแรงของเด็ก ๆ ที่จะเข้ามาเรียน เพียงหลังเดียวเท่านั้น

ต่อมาได้ศึกษาค้นคว้าการใช้ประโยชน์จากแสงอาทิตย์ ด้วยการทดลองผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อใช้ในโรงเรียน และส่งผลงานและโครงงานเข้าประกวดต่าง ๆ จนได้รับรางวัลระดับประเทศมากมาย นำมาสู่การติดตั้งโซลาร์เซลล์ขนาด 6 กิโลวัตต์ เพื่อผลิตไฟฟ้าใช้ในโรงเรียนอย่างจริงจัง สามารถช่วยลดค่าใช้จ่ายค่าไฟฟ้าจากเดือนละ 6,000 บาท เหลือเพียง 40 บาท เท่านั้น ทั้งยังมีการจัดหลักสูตรวิชาโซล่าร์เซลล์ของโรงเรียน การบริหารจัดการพลังงาน ในส่วนด้านวิชาการนั้น มีการบูรณาการในรูปแบบสหวิชา และ STEM Education ที่เน้นการปฏิบัติ รวมทั้งนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์กับการจัดการศึกษาในทุกมิติ และส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมแก่นักเรียนด้วยการนั่งสมาธิก่อนเข้าเรียนทุกวันด้วย 

สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ ถือว่ามีคุณค่าอย่างมากต่อวงการศึกษาไทย และเป็นต้นแบบที่ดีที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาทั้งในระบบ นอกระบบ และการศึกษาตามอัธยาศัย ควรมาศึกษาดูงานเพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของในแต่ละพื้นที่ อาทิ การปลูกป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง, การจัดการศึกษาแบบสหวิชา ได้แก่ วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ ศิลปะ คอมพิวเตอร์ และการงานอาชีพ, การผลิตพลังงานไฟฟ้าแสงอาทิตย์ด้วยโซล่าร์เซลล์, การปลูกกาแฟเพื่อส่งเสริมอาชีพ เป็นต้น

ในโอกาสนี้ รมช.ศึกษาธิการ ได้เยี่ยมชมนิทรรศการผลงานของสำนักงาน กศน. ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งนำมาจัดแสดงไว้ในโรงเรียน โดยกล่าวย้ำว่า เราเป็นคน กศน. ต้องสนับสนุนผลิตภัณฑ์ที่มาจาก กศน. เพราะเป็นของดีมีคุณภาพ ใช้งานได้จริง คงทน และขณะนี้ได้ส่งเสริมการขายผลิตภัณฑ์ กศน. ให้ WOW เพื่อเข้าสู่ระบบเชิงพาณิชย์ต่อไป

นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
29/9/2562