ศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์

ประกาศสำนักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์
เรื่อง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
 

          สำนักงาน  กศน.จังหวัดบุรีรัมย์  มีความประสงค์จะ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างห้องสมุดประชาชนอำเภอกระสัง จังหวัดบุรีรัมย์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ราคากลางของงานก่อสร้างในการประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้เป็นเงินทั้งสิ้น ๒,๒๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สองล้านสองแสนบาทถ้วน)

          ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้

                   ๑. เป็นนิติบุคคล ผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่ประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว ซึ่งมีผลงานก่อสร้างประเภทเดียวกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่า ๑,๑๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท
                   ๒. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
                   ๓. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้ประสงค์จะเสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
                   ๔. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ประสงค์จะเสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ณ วันที่ประกาศประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
                   ๖. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
                   ๗. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์(e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลาง ที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
                   ๘. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมีมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

            กำหนดดูสถานที่ก่อสร้างในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม  ๒๕๕๗  ระหว่างเวลา ๑๐.๓๐ น. ถึง ๑๒.๐๐ น. ณ ตำบลกระสัง  อำเภอกระสัง  จังหวัดบุรีรัมย์  และกำหนดรับฟังคำชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมในวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗  เวลา ๑๓.๐๐ น.  เป็นต้นไป
            กำหนดยื่นซองเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา  ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ณ ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ และกำหนดเสนอราคาในวันที่  ๕ มิถุนายน ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๑๐.๑๕ น. เป็นต้นไป

          ผู้สนใจติดต่อขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ ๒,๐๐๐ บาท ได้ที่ ฝ่ายพัสดุ สำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์ ในวันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ถึงวันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. ถึงเวลา ๑๖.๓๐ น. ดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ http//:buriram.nfe.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข ๐๔๔-๖๑๑๖๘๙ ในวันและเวลาราชการ

 
 

                                     ประกาศ ณ วันที่ ๑๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๗

 
(นายโชคชัย ดลเสมอ)
รองผู้อำนวยการ รักษาการในตำแหน่ง
ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดบุรีรัมย์

 

สำเนาถูกต้อง
 
(นาย วุฒินันท์ นันทพันธ์)
 ครู คศ.1
 ประกาศขึ้นเว็บไซต์วันที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๗
 โดย นาย วุฒินันท์ นันทพันธ์ ครู คศ.1
 เอกสารประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ 3/2557
ที่มา 
http://process.gprocurement.go.th/egp2procmainWeb/jsp/procsearch.sch?pid=57055073132&servlet=gojsp&proc_id=ShowHTMLFile&processFlows=Procure