ศธ.เร่งแก้ไขปัญหาขยะและมลพิษทางอากาศ

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 14.30 น. นางกนกวรรณ วิลาวัลย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เดินทางต่อไปยังจังหวัดอำนาจเจริญ เพื่อมอบแนวทางการนำการบริหารจัดการขยะ และแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ บูรณาการสู่การเรียนรู้ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ในโครงการค่ายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ณ หอประชุมโรงเรียนเทศบาลอำนาจ อำเภอลืออำนาจ จังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนางสุขสมรวย วันทนียกุล เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม พร้อมด้วยนางญาณีนาถ เข็มนาค อดีตสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดอำนาจเจริญ และนางสาววันเพ็ญ ตั้งสกุล เลขาธิการคณะกรรมาธิการ ศึกษาการจัดทำและติดตามการบริหารงบประมาณ สภาผู้แทนราษฎร นายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอลืออำนาจ ผู้บริหารท้องถิ่น นางตติยา ใจบุญ รักษาการผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านเผยแพร่ทางการศึกษา สำนักงาน กศน. นายชินกร คะอังกุ ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ครู บุคลากร ตลอดจนนักเรียนนักศึกษา และประชาชน เข้าร่วมจำนวนมาก
รมช.ศึกษาธิการ กล่าวว่า การจัดการเรียนรู้ตลอดชีวิตของสำนักงาน กศน. สามารถจัดได้ในหลายรูปแบบ ซึ่งการสร้างการเรียนรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม ถือเป็นภารกิจหนึ่งตามจุดเน้นการดำเนินงานของสำนักงาน กศน. ในยุทธศาสตร์ที่ 3 ด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ เพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้สำหรับทุกคน เชื่อมโยงความสัมพันธ์ของคนในชุมชน ไปสู่การจัดการความรู้ของชุมชนอย่างยั่งยืน มุ่งสู่จุดหมายในการใช้ทรัพยากรธรรมชาติในชุมชนและท้องถิ่น ให้เกิดประโยชน์สูงสุด พร้อมอนุรักษ์ รักษา และสร้างจิตสำนึกของความหวงแหนสู่เด็กและเยาวชน ที่จะช่วยรักษาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ให้คงอยู่กับเราอย่างยั่งยืน
จากการรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับการบริหารจัดการขยะ และแก้ปัญหามลพิษทางอากาศ ของนายสมเกียรติ แก้วรัตน์ นายอำเภอลืออำนาจ ต้องขอแสดงความชื่นชม และพร้อมน้อมรับทุกคำแนะนำ เพื่อบูรณาการสู่การเรียนรู้ของสำนักงาน กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ ซึ่งตรงกับนโยบาย กศน.WOW WOW ก้าวสู่ยุคดิจิทัล เป็นแนวทางการพัฒนาเรื่องดี 6 อย่าง (6 Good) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน ซึ่งหนึ่งในเรื่องดี ก็คือเรื่องของนวัตกรรม หรือ Good Innovation ที่ได้ให้แนวคิดไว้ว่า การสร้างของที่คนอื่นไม่เห็นค่า ให้มีมูลค่า ด้วยน้ำมือคน กศน. ที่เป็นคนพันธุ์พิเศษสามารถทำได้ทุกอย่าง และพร้อมนำแนวทางการบริหารจัดการขยะ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ไปจัดทำเป็นคู่มือเพื่อขยายสู่การเรียนรู้ของประชาชน
“ให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการขยะ และการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ ซึ่งอำเภอลืออำนาจเป็นพื้นที่พิเศษ ที่ได้ดำเนินการบริหารจัดการขยะ โดยความร่วมมือของทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพ อาทิ การใช้หลักการลด คัดแยก และนำขยะมูลฝอยกลับมาใช้ใหม่ ตามแนวทาง 3Rs (Reduce: ใช้น้อยหรือลดการใช้, Reuse: ใช้ซ้ำ, Recycle: รีไซเคิลหรือแปรรูปใช้ใหม่) เป็นต้น


ทั้งนี้ เชื่อว่า กศน.จังหวัดอำนาจเจริญ มีความพร้อมที่จะนำรูปแบบการบริหารจัดการขยะของอำเภอลืออำนาจ ไปจัดทำเป็นคู่มือการบริหารจัดการขยะตามหลักที่ถูกต้อง เพื่อกระจายองค์ความรู้ไปสู่ประชาชนทั่วทั้งจังหวัดต่อไป และทำให้อำนาจเจริญ เป็นจังหวัดที่มีระบบการบริหารจัดการขยะที่ดีที่สุดของประเทศไทย พร้อมทั้งจัดกิจกรรมปลุกจิตสำนึก ให้ทุกคนรักษาความสะอาด ปรับทัศนคติเกี่ยวกับขยะมูลฝอย และการนำสิ่งที่อาจจะไม่มีประโยชน์ในสายตาคนอื่น มาสร้างมูลค่าเชิงพาณิชย์อย่างเป็นระบบ ที่จะสร้างความอยู่ดีกินดีแก่พี่น้องประชาชนต่อไป” รมช.ศึกษาธิการ


นวรัตน์ รามสูต: สรุป/เรียบเรียง
อิทธิพล รุ่งก่อน: ถ่ายภาพ
กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน
14/2/2563