ศธ.เตรียมความพร้อมผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562กระทรวงศึกษาธิการ ร่วมกับสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยจัดพิธีเปิดการประชุมเตรียมการก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562 โดยนางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานในพิธี ร่วมกับ Mr.Jörg Klinner รองผู้อำนวยการและหัวหน้าแผนกภาษาและวิชาการสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทยและ Mr. Joachim Hecker, Culture Attaché สถานเอกอัครราชทูตสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมันประจำประเทศไทยเมื่อวันศุกร์ที่ 31 พฤษภาคม 2562 ณ ห้องประชุมสถาบันเกอเธ่ ประเทศไทย


 


 


โครงการผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันได้ดำเนินการมาถึงปีที่ 7 แล้วโดยมีเป้าหมายให้นักเรียนไทยได้เรียนรู้ และพัฒนาทักษะด้านภาษากับเจ้าของภาษาโดยตรง และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน


 


 


นางสาวดุริยา อมตวิวัฒน์รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวขอบคุณทุกฝ่ายที่จัดให้มีโครงการนี้ขึ้น รวมถึงขอบคุณผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมันทุกคนที่สนใจเข้าร่วมในครั้งนี้ ซึ่งนอกจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านภาษาแล้ว ประเทศไทยยังมีความแตกต่างอีกหลายด้าน เช่น ด้านวิถีชีวิต ด้านผู้คน ด้านวัฒนธรรม เป็นต้น ขอให้เรียนรู้ แบ่งปันแนวคิดและเก็บเกี่ยวประสบการณ์ระหว่างนี้อย่างเต็มที่ ตลอดจนฝากให้ครูไทยและบุคลากรสถานศึกษาไทยช่วยเหลือดูแลผู้ช่วยสอนชาวเยอรมันเพื่อให้ภารกิจสำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี


 


 


สำหรับการประชุมเตรียมการก่อนการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ช่วยสอนภาษาเยอรมัน ประจำปี 2562 มีผู้แทนสถานศึกษา และผู้ช่วยสอนชาวเยอรมันเข้าร่วมโครงการจำนวน 21 คนจัดขึ้นเพื่ออบรมเทคนิคการสอน และสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเทศไทย และวัฒนธรรมที่แตกต่างก่อนไปปฏิบัติหน้าที่ตามสถานศึกษาที่ได้รับมอบหมายเป็นระยะเวลา 3 เดือน


 


ปารัชญ์ ไชยเวช / สรุป


กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.