ศธ. หารือ การลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น กับ ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศไทย

            นายกำจร  ตติยกวี ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับนาย Mr.Caspar Peek ผู้แทน UNFPA ประจำประเทศไทย เนื่องในโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะและหารือความร่วมมือระหว่าง UNFPA กับกระทรวงศึกษาธิการในประเด็นการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๘ ที่ห้องรับรองจันทรเกษม

ปลัดกระทรวงศึกษาธิการกล่าวต้อนรับ และหารือเรื่องการลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น จากการที่ประเทศไทยมีสถานการณ์จำนวนคุณแม่วัยใสที่เพิ่มขึ้น โดยคิดเป็นอัตราคุณแม่วัยใสต่อจำนวนประชากรวัยเดียวกัน 53 ต่อ 1,000 คน โดยทารกที่เกิด 1 ใน 6 จะเกิดจากคุณแม่วัยใส รวมทั้งปัญหาต่างๆ
ที่เกิดขึ้น เนื่องจากเด็กยังไม่มีวัยวุฒิและความพร้อมในการดำเนินชีวิต อีกทั้งปัญหาสุขภาพและโรคภัยที่ทำให้การดูแลทั้งแม่และเด็กเกิดปัญหา ซึ่งก่อนหน้านี้ คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ ได้เห็นชอบตามร่างข้อเสนอเป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วม
(One Goal One Plan to Better Prevention of Teenage Pregnancy) ของคณะทำงานด้านการพัฒนาเยาวชนของ UNFPA ประเทศไทย เพื่อลดอัตราการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นลง 50% ในระยะเวลา 10 ปี

                                จากร่างข้อเสนอเป้าหมายและแผนปฏิบัติการร่วมดังกล่าวข้างต้น คณะกรรมการส่งเสริม
การพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติมีแผนงานที่จะดำเนินการร่วมกับหลายหน่วยงานในการแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่น โดยส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์หลักคือ การให้ความรู้เรื่องเพศศึกษาที่มีมาตรฐานแก่นักเรียนทุกคน ผู้แทน
UNFPA จึงมีความประสงค์ที่จะขอหารือเกี่ยวกับการดำเนินงานและความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการในการที่จะดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ดังกล่าว           

 

 

อุษา/สรุป

ข้อมูล/สำนักความสัมพันธ์ต่างประเทศ

กิตติกร/ภาพ