ศธ.หารือกับคณะกรรมมาธิการการศึกษาและกีฬา สนช.

                ดร.สทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ประชุมร่วมกับพลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ นายตวง อันทะไชย ประธานกรรมาธิการการศึกษาและการกีฬา สภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.)  ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการ และคณกรรมมาธิการฯ เพื่อหารือและแลกเปลี่ยนความเห็นในประเด็นเร่งด่วนด้านการศึกษา  เมื่อวันที่ 5 พฤศจิกายน 2557 ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                รศ.คุณหญิงสุมณฑา พรหมบุญ ที่ปรึกษาคณะกรรมมาธิการ เสนอว่าการศึกษาปัจจุบันสามารถใช้กลไกปัจจุบันแก้ปัญหาได้ โดยในระยะเร่งด่วน ต้องตั้งคณะบุคคลที่รับผิดชอบอย่างชัดเจน มีเครือข่ายมหาวิทยาลัยในการสนับสนุนด้านวิชาการ ต้องปรับปรุงการเข้าสูตำแหน่งและการโยกย้ายผู้บริหารและครู มีระบบติดตามและตรวจสอบ แก้ปัญหาการขาดแคลนครูในสาขาต่างๆ ส่วนการแก้ปัญหาระยะยาว ต้องปรับปรุงหลักสูตรการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผล มีการวางแผนผลิตครูรุ่นใหม่ให้ตรงกับความต้องการ แก้ปัญหากฎหมายที่เป็นอุปสรรค์ต่อการทำงาน และปรับระบบโครงสร้างของกระทรวงศึกษาธิการ

ผศ.เฉลิมชัย บุญยะลีพรรณ รองประธานคณะกรรมการธิการ คนที่หนึ่งกล่าวถึงถึงปัญหาระบบกลางการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาสถาบันอุดมศึกษา (Admissions)  การเชื่อมโยงอุดมศึกษา อาชีวศึกษาและการศึกษาขั้นพื้นฐาน การแยกอุดมศึกษา ต้องเปลี่ยนรูปแบบการประกันคุณภาพการศึกษาการศึกษาและการประเมินมหาวิทยาลัย

พล.อ.อุดมชัย ธรรมสาโรรัชต์ กรรมมาธิการฯ กล่าวถึงการจัดการศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้ว่า ต้องบรรจุครูไม่ให้มีตำแหน่งว่าง โดยความสมัครใจพร้อมทั้งจัดสวัสดิการ การฝึกอบรมเป็นกรณีพิเศษ จัดเงินอุดหนุน พร้อมทั้งให้มีการเรียนภาษาไทยและภาษามาลายู เพื่อให้เด็กสามารถสื่อสารได้อย่างเข้าใจ และป้องกันการออกกลางคันได้

                                                               

                                                                                                                                                                                              กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.