ศธ. สสวท. องค์การค้าของ สกสค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังเตรียมพร้อม หนังสือเรียนของ สสวท.


          ศธ. สสวท. องค์การค้าของ สกสค. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผนึกกำลังเตรียมพร้อม หนังสือเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยีของ สสวท. ถึงโรงเรียนก่อนเปิดเทอมใหม่ ปีการศึกษา 2562 แน่นอน


          ศาสตราจารย์ ดร. ชูกิจ ลิมปิจำนงค์ ผู้อำนวยการสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) กระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า สสวท. ได้พัฒนาหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี โดยปรับปรุงให้มีความทันสมัยด้วยการเพิ่ม QR Code  AR และ Short URL เชื่อมโยงไปยังแหล่งเรียนรู้ ส่งเสริม ให้ผู้เรียนมีทักษะที่จำเป็นสอดคล้องกับการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เป็นไปตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ซึ่งประกาศใช้ในสถานศึกษาแล้ว สำหรับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 , 4 และ ชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 1,4 ในปีการศึกษา 2561 ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2,5 และมัธยมศึกษาปีที่ 2,5 ในปีการศึกษา 2562 โดยจะครบ ทุกชั้นปีในปีการศึกษา 2563 คือชั้นประถมศึกษาปีที่ 3,6 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3,6


          สสวท. ให้สิทธิ์องค์การค้าของ สกสค.เป็นผู้รับอนุญาตในการจัดพิมพ์และจัดจำหน่ายหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี ระดับประถมศึกษา และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นผู้จัดพิมพ์และ จัดจำหน่ายหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์และเทคโนโลยี ระดับมัธยมศึกษา


          ผู้อำนวยการ สสวท. กล่าวว่า สสวท. ได้จัดทำต้นฉบับหนังสือเรียน วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และ เทคโนโลยี เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยส่งให้องค์การค้าของ สกสค.วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561 และ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 9 ตุลาคม 2561 โดยขณะนี้ สสวท.ได้ส่งปรู๊ฟสั่งพิมพ์ (Final Digital Proof) ให้แก่ องค์การค้า   ของ สกสค. แล้วเมื่อวันที่ 29 มกราคม 2562 และจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562


          สำหรับการดำเนินการต่อไปตามบันทึกข้อตกลง ผู้รับอนุญาตทั้งสองรายจะต้องจัดพิมพ์หนังสือเรียน ให้แล้วเสร็จ ระหว่างวันที่ 15 มีนาคม ถึง 20 เมษายน 2562 พร้อมทั้งจัดส่งให้ร้านค้าทั่วประเทศ และร้านค้า ประจำจังหวัด เพื่อจัดส่งหนังสือเรียนถึงโรงเรียนทั่วประเทศภายในระหว่างวันที่ 20 มีนาคมถึง 30 เมษายน 2562ที่มา : ประชาสัมพันธ์ สสวท.