ศธ ศรีสะเกษ เสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี

วันที่ 25 สิงหาคม 2563 ศธ.ศรีสะเกษ เสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ประจำปี 2563 จังหวัดศรีสะเกษ โดย สำนักงานกระทรวงศึกษาธิการ จัดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ประปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และตระหนักถึงการดูแลรับผิดชอบนักเรียนทุนพระราชทาน วันนี้(25 ส.ค.63) ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติครองราชย์ 60 ปี โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 29 จังหวัดศรีสะเกษ ตำบลหนองครก อำเภอเมืองศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างความเข้าใจในการดูแลติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ประปีการศึกษา 2563 โดยมีนางวัชราภรณ์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ร่วมให้การต้อนรับ นางวัชราภรณ์ คงพูล ศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่า จากการดำเนินงานโครงการทุนการศึกษาพระราชทานจังวัดศรีสะเกษ พบว่ามีปัญหาด้านบริหารจัดการหลายด้าน จากสหภาพเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนไป ความเจริญก้าวหน้าของเทคโนโลยีและการสื่อสารในรูปแบบต่างๆ ส่งผลกระทบต่อสถาบันครอบครัว โดยเฉพาะการอบรมเลี้ยงดูบุตรหลาน ซึ่งก่อให้เกิดความทุกข์ ความวิตกกังวล ความเครียดการปรับตัวที่ไม่เหมาะสมหรืออื่นๆที่เป็นผลเสียต่อสุขภาพจิตและสภาพกายของนักเรียนทั่วไปและนักเรียนทุนหลายคน ต้องพ้นสภาพการเป็นนักเรียนทุนพระราชทาน เสียโอกาสทางการศึกษาและโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิต การดูแลช่วยเหลือนักเรียนทุนอย่างใกล้ชิดและเป็นพิเศษ จึงมีความจำเป็นในการช่วยประคับประคองให้นักเรียนทุนพระราชทาน สามารถข้ามป่านปัญหาอุปสรรคในชีวิตจนประสบผลสำเร็จด้านการศึกษาและมีทักษะชีวิต สามารถครองตนอยู่ในสังคมได้อย่างปกติสุข จังหวัดศรีสะเกษ โดยสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดศรีสะเกษ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกา และประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดศรีสะเกษ ได้ให้ความสำคัญกับการพัฒนาแนวทางในการดูแลและติดตามให้ความช่วยเหลือนักเรียนทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่อง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และเป็นการส่งเสริมสนับสนุนให้เยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ มีความประพฤติดี เรียนดี มีคุณธรรมและมีความรับผิดชอบเป็นแบบอย่างที่ดีของเยาวชนทั่วไปจึงได้กำหนดจัดประชุมสร้างเสริมความเข้าใจ ในการดูแลติดตามนักเรียนทุนพระราชทาน ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้อง ได้เข้าใจบทบาทหน้าที่และตะหนักถึงการดูแลรบผิดชอบนักเรียนทุนพระราชทาน โดยกลุ่มเป้าหมายของการประชุมในครั้งนี้ ประกอบด้วย ผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษาพระราชทานของหน่วยงาน ผู้อำนวยการสถานศึกษา ครูผู้ดูแลเด็ก และนักเรียนผู้รับทุนพระราชทาน 4 ทุน ได้แก่ 1).ทุนการศึกษาพระราชทาน ภายใต้ “มูลนิธิทุนการศึกษาพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามบรมราชกุมาร เรียกย่อ ว่า “ทุน ม.ท.ศ.” 2).ทุนการศึกษาเฉลิพราชกุมารี ระยะที่ 2 3).ทุนในพระราชานุเคราะห์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และ 4).ทุนการศึกษาร่วมจิตน้อมเกล้า ฯ เพื่อเยาวชน จำนวนทั้ง 120 คน