ศธ.มอบของขวัญปีใหม่ให้แก่ประชาชน

ภาพ ข่าวเพิ่มเติม https://www.moe.go.th/websm/2014/dec/298.html

ศึกษาธิการ – พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยถึงมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 ธันวาคม 2557 ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ ว่าที่ประชุมได้รับทราบการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อของขวัญ เรียนรู้สู่อาชีพ

รมว.ศธ.กล่าวว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ได้รับทราบการมอบของขวัญให้แก่ประชาชนในช่วงเทศกาลปีใหม่ของกระทรวงศึกษาธิการ ภายใต้ชื่อของขวัญ เรียนรู้สู่อาชีพ ซึ่งประกอบด้วย 5 โครงการ ดังนี้

 • โครงการครูพระราชทานสัญญาณจากฟ้า วัตถุประสงค์ 1) เพื่อให้ทุกโรงเรียนมีครูสอนครบชั้นและสอนตรงตามวิชาเอก 2) เพื่อให้ครูได้รับการพัฒนาประสิทธิภาพการเรียนการสอนและการประเมินผลโดยไม่ต้องทิ้งห้องเรียน

 • โครงการหนึ่งคน หนึ่งอาชีพ วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนที่ว่างงานหรือมีอาชีพอยู่แล้วต้องการต่อยอดอาชีพเดิม หรือประชาชนที่ได้รับผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ และค่าครองชีพในการดำรงชีวิตประจำวันให้มีรายได้เพิ่มขึ้น

 • โครงการอาชีวะ ซ่อม สร้าง เสริม ส่งสุข วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการซ่อม บำรุง รักษา อุปกรณ์ ประกอบอาชีพเครื่องใช้ไฟฟ้า ยานพาหนะ และสอนอาชีพ สร้างรายได้ ให้กับประชาชน

 • โครงการอาชีวะเอกชน สร้างคน สร้างชาติ วัตถุประสงค์ เพื่อให้บริการในรูปแบบต่างๆ แก่ชุมชนและสังคม และเพื่อสร้างความเป็นผู้นำในเชิงสร้างสรรค์ให้กับนักเรียนโรงเรียนเอกชนอาชีวศึกษา

 • โครงการอุดมศึกษาสร้างความรู้ สร้างอาชีพ สร้างความสุข สู่ชุมชน วัตถุประสงค์ เพื่อให้ประชาชนนำความรู้ที่ได้จากการอบรมไปประกอบอาชีพ

 • อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) 

  ที่ประชุม ครม.ได้อนุมัติงบประมาณเพื่อช่วยเหลือค่าอุปกรณ์การเรียนของนักเรียนสายอาชีพ อาชีวศึกษา ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ซึ่งแบ่งเป็น 9 สาขาอาชีพ ตามที่กระทรวงศึกษาเสนอ ดังนี้ สาขาเกษตรกรรม 1,600 บาทต่อคน สาขาคหกรรม 1,200 บาทต่อคน สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 1,800 บาทต่อคน สาขาพาณิชยกรรม 1,000 บาทต่อคน สาขาประมง 1,200 บาทต่อคน สาขาศิลปกรรม 1,000 บาทต่อคน สาขาอุตสาหกรรม 2,000 บาทต่อคน สาขาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว 1,200 บาทต่อคน และสาขาอุตสาหกรรมสิ่งทอ 1,200 บาทต่อคน

  นอกจากนี้ ได้อนุมัติเงินอุดหนุนรายหัวให้กับนักศึกษา ดังนี้

  • ปีงบประมาณ 2558 คาดว่าจะมีนักเรียน/นักศึกษาระดับ ปวช.ปี 1 จำนวน 277,717 คน ใช้งบประมาณจำนวน 414,527,000 บาท

  • ปีงบประมาณ 2559 คาดว่าจะมีจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 316,245 คน ใช้งบประมาณ 469,486,000 บาท

  • ปีงบประมาณ 2560 คาดว่าจะมีจำนวนนักเรียน/นักศึกษา จำนวน 327,448 คน ใช้งบประมาณ 484,392,000 บาท

  • ปีงบประมาณ 2561-2563 จะมีการตั้งงบประมาณชดเชยเครื่องมือที่ชำรุด เพื่อขอความเห็นชอบจาก ครม.อีกครั้งหนึ่ง

  ทั้งนี้ ที่ผ่านมารัฐบาลมีนโยบายจัดการศึกษาฟรี 15 ปี และจ่ายเงินอุดหนุนค่าเล่าเรียนและหนังสือเรียนครอบคลุมถึงนักเรียนทุกกลุ่ม รวมทั้งระดับอาชีวศึกษา แต่ไม่ครอบคลุมถึงค่าเครื่องมือประจำตัวสายอาชีวะ จึงต้องขอความเห็นชอบเพิ่มเติม เพื่อลดความเหลื่อมล้ำของสังคม และสร้างโอกาสในการเข้าถึงบริการของภาครัฐ พัฒนาทักษะ ให้นักเรียนได้ฝึกประสบการณ์อาชีพได้อย่างเต็มที่ รวมถึงแก้ปัญหาการออกกลางคันด้วย

  บัลลังก์ โรหิตเสถียร
  สรุป/รายงาน
  Published 16
  /12/2014


 • บัลลังก์ โรหิตเสถียร
  สรุป/รายงาน
  Published 16
  /12/2014