ศธ.ประชุมเตรียมการการจัดสัมมนาและหารือความร่วมมือด้านการศึกษา ไทย – ลาว

ข่าววงการศึกษา 30 กรกฎาคม 2551

    29 กรกฏาคม 2551 : นายชินภัทร ภูมิรัตน รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานประชุมเตรียมการจัดสัมมนาและประชุมหารือความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างประเทศไทย และสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13 - 15 สิงหาคม 2551 ณ โรงแรมเจริญศรีแกรนด์ จังหวัดอุดรธานี โดยมี นายพงศกร อรรณนพพร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานเปิดการประชุม โดยทั้งสองประเทศตกลง ที่จะดำเนินกิจการความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างกันภายใต้กรอบ mou ซึ่งความร่วมมือตามบันทึกการหารือระหว่างผู้แทนระดับสูงของกระทรวงศึกษาธิการไทยและ สปป.ลาว คือ สนับสนุนการยกระดับครูอาชีวศึกษาในระดับกลาง คือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพให้สามารถศึกษาต่อในระดับวิชาชีพชั้นสูง และปริญญาตรี ในสาขาเทศนิคศิลปศึกษา และพละศึกษา สนับสนุนทุนการศึกษาเพื่อพัฒนาครูในระดับปริญญาโท และ ปริญญาเอก ในสถาบันการศึกษาของไทย การแลกเปลี่ยนผู้บริหารระดับสูงของทั้งสองฝ่าย การพัฒนาห้องสมุดให้กับโรงเรียนเทคนิค ของ สปป.ลาว และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอนในสายสามัญศึกษา

                        นายชินภัทร กล่าวว่า ในที่ประชุมได้พิจารณาเรื่องของร่างกำหนดการสัมมนา และการประชุมหารือ ขอให้ผู้แทนหน่วยงานต่าง ๆที่มีรายชื่อรับผิดชอบงานในวันที่ 13 สิงหาคม 2551 ช่วยประสานผู้ที่จะเข้าร่วมอภิปราย รวมถึงองค์ประกอบของผู้เข้าร่วมเจรจาและรายชื่อ ในวันที่ 14 สิงหาคม 2551 และยังมีการเสนอชื่อผู้เข้าร่วมเจรจาเพิ่มอีก 3 ท่าน จากเดิม 10 ท่าน คือนายปกศักดิ์ นิลุบล นายสมเกียรติ อริยปรัชญญา อดีตเอกอัครราชทูตและนายวิบูลย์ คูสกุล เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ โดยจะรีบรวมรวมข้อมูล ส่งให้กับทาง สปป.ลาวให้รับทราบเพื่อให้มีความสอดคล้องกัน นอกจากนั้น ก็จะเป็นในเรื่องของข้อมูลที่จะต้องประสานกัน เกี่ยวกับ

                       ข้อมูลการศึกษา เรื่องการยกระดับครู อาชีวศึกษาของ สปป.ลาว การแลกเปลี่ยนผู้บริหาร เรื่องการพัฒนาสื่อที่มีอยู่ ทั้งสื่อมัธยมศึกษา สื่อทางด้านอาชีวศึกษา สื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงเทคโนโลยีทางการศึกษาของ กศน.โดยฝ่ายเลขาจะต้องดำเนินการประสานงาน ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ได้ร่วมปรึกษากันในครั้งนี้ เพื่อการดำเนินงานที่สำเร็จลุล่วงต่อไป


*****************************

วาสนา / ข่าว / ภาพ