ศธ.ประชุมคณะทำงานประชาสัมพันธ์

ข่าว ศธ.360 องศา 20 กรกฎาคม 2560

               ดร.ชัยพฤกษ์ เสรีรักษ์ ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมประชุมองค์กรหลัก ครั้งที่ 27/2560 โดยมี หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธาน ณ ห้องประชุม 1 อาคารสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เมื่อวันพุธที่ 19 กรกฎาคม 2560

 

 

หม่อมหลวงปนัดดา มอบหลักการทำงานประชาสัมพันธ์กระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการสร้างค่านิยมกระทรวงศึกษาธิการ ให้มีเกียรติ มีศักดิ์ศรี ดำเนินงานประชาสัมพันธ์ในลักษณะของข้าราชการอย่างจริงใจ นำเสนอผลงานของกระทรวงศึกษาธิการให้ประชาชนรับรู้ผสมผสานกับเทคนิคการสื่อสารสมัยใหม่อย่างรอบคอบโดยเฉพาะด้านเนื้อหาสาระ และไม่ก่อให้เกิดความขัดแย้ง

 

 

                  สำหรับแนวปฏิบัติในการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ มี 8 ด้าน ได้แก่

                1. สร้างทีมสื่อสารประชาสัมพันธ์ ทั้งกลุ่มผู้บริหาร นักประชาสัมพันธ์ และข้าราชการเจ้าหน้าที่กระทรวงศึกษาธิการ ให้มีจิตสำนึกรักองค์กร รวมถึงจัดหลักสูตรการประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ เทคนิค วิธีการสื่อสารกับทีมงานด้วย

                2. จัดการช่องทางสื่อสารผ่านโซเชียล ให้ข้อมูลถูกต้อง เหมาะสม สามารถสื่อไปยังกลุ่มเป้าหมายอย่างทั่วถึง สร้างเครือข่ายให้ชัดเจน จัดแอดมินเฝ้าติดตามสถานการณ์ข่าวสารตลอดเวลาและรายงานผลอย่างสม่ำเสมอ

                3. ทีมประชาสัมพันธ์ของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ทำสรุปรายการสื่อทั้งหมดของกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อแบ่งบางส่วนให้ส่วนกลางดำเนินงานอย่างเหมาะสม

                4. จัดตั้งทีมงานรับผิดชอบการตอบโต้ข่าวเชิงลบ ตามแนวทาง IA IR ของรัฐบาล

                5. ซักซ้อมหน่วยปฏิบัติการประชาสัมพันธ์ในพื้นที่เพื่อตอบโต้ข่าวให้ทันท่วงที

                6. ให้ทุกหน่วยพิจารณาดำเนินการประชาสัมพันธ์ในรูปแบบ Press Tour

                7. ดำเนินการสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กระทรวงศึกษาธิการ

                8. ซักซ้อมการให้ข่าวผ่านสื่อของกลุ่มข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เหมาะสม

 

ปารัชญ์/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.