ศธ. บริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๔

             นางสุทธศรี วงศ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุ คณะกรรมการบริหารจัดการหลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ รุ่นที่ ๔ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๗ วันพุธที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม กระทรวงศึกษาธิการ
           ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ได้อนุมัติให้สถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ดำเนินการโครงการพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ ๔ จำนวน ๖๐ คน โดยสถาบันพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ได้เชิญให้หน่วยงานต่างๆ ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ ๔ มีหน่วยงานต่าง ๆ ส่งบุคลากรเข้ารับการพัฒนา รวมทั้งสิ้น ๘๑ คน ประกอบด้วย บุคลากรสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๗๐ คน และหน่วยงานอื่น ๆ จำนวน ๑๑ คน ซึ่งคณะกรรมการคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา ได้ประชุมเมื่อวันศุกร์ที่ ๔ เมษายน ๒๕๕๗ เพื่อพิจารณาคัดเลือกผู้เข้ารับการพัฒนา นบส.ศธ. รุ่นที่ ๔ โดยพิจารณาจากคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ ในหลักสูตร มีผู้ผ่านการพิจารณา รวม ๖๐ คน ประกอบด้วยบุคลากรจากกระทรวงศึกษาธิการ จำนวน ๔๙ คน และส่วนราชการอื่น ๑๑ คน

หลักสูตรพัฒนานักบริหารระดับสูง กระทรวงศึกษาธิการ (นบส.ศธ.) รุ่นที่ รวมเวลาการพัฒนาตามหลักสูตร ๔๕๐ ชั่วโมง แบ่งโครงสร้างหลักสูตรออกเป็น ๓ ส่วน ดังนี้ ส่วนที่ ๑ การพัฒนากระบวนการทางความคิด มี ๑ หมวดวิชา (๕๔ ชม.) ส่วนที่ ๒ การนำองค์ความรู้มุ่งสู่ผลสัมฤทธิ์ มี ๖ หมวดวิชา (๒๙๓ ชม.) ส่วนที่ ๓ การพัฒนาการศึกษาของชาติ มี ๓ หมวดวิชา (๑๐๓ ชม.)

กำหนดการพัฒนาช่วงที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑๔ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๕๗ ให้ดำเนินการพัฒนาสัปดาห์ละ ๓ วัน ได้แก่ วันพฤหัสบดี วันศุกร์ และวันเสาร์

อุษา/สรุป

กิตติกร/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.