ศธ. ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

ข่าว ศธ.360 องศา 03 กุมภาพันธ์ 2558

ศธ. ดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ

 นางสุทธศรี วงษ์สมาน ปลัดกระทรวงศึกษาธิการ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ณ ห้องประชุมจันทรเกษม ชั้น ๑ อาคารราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

                                โดยที่ประชุมได้รับทราบประกาศ อพ.สธ. ๒๕/๒๕๕๗ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ และประกาศที่ อพ.สธ. ๑๒๓/๒๕๕๕ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ กระทรวงศึกษาธิการ การสรุปภาพรวมในการดำเนินงาน อพ.สธ. และหน่วยงานร่วมสนองพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดย ดร. ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์ เจริญทรัพย์ รองประธานคณะกรรมการดำเนินงาน อพ.สธ. ศธ. และเลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. นำเสนอ)

นอกจากนี้ที่ประชุมยังได้รับทราบสรุปผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ตามกรอบการดำเนินงานและ กิจกรรมของ อพ.สธ. จำนวนและรายชื่อสถานศึกษาสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่รับป้ายพระราชทานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เกียรติบัตรขั้นที่ ๑ และเกียรติบัตรขั้นที่ ๒ แผนแม่บท อพ.สธ. ศธ. ระยะ ๕ ปีที่ห้า ของกระทรวงศึกษาธิการ แผนปฏิบัติงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ สนองพระราชดำริ โดยหน่วยงานของกระทรวงศึกษาธิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘ ตลอดจนการเตรียมจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ในสถานศึกษา โดยสำนักงานให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เขตพื้นที่การศึกษาละ ๑ แห่ง รวม ๒๒๕ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา จังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๗ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา จังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๗ แห่ง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน
จังหวัดละ ๑ แห่ง รวม ๗๗ แห่ง

ต่อจากนั้นที่ประชุมยังได้พิจารณาเกี่ยวกับการส่งเสริมสนับสนุนให้หน่วยงาน สถานศึกษา

เข้าร่วมสนองงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ อีกด้วย โดยการสนับสนุนให้สถานศึกษาสมัครเป็นสมาชิกงานสวนพฤษศาสตร์โรงเรียน หรือเป็นหน่วยงานสนองพระราชดำริ สนับสนุนสถานศึกษาที่เป็นสมาชิกอยู่แล้วได้รับการอบรมการดำเนินงาน สนับสนุนให้ อบต./เทศบาล ในพื้นที่ที่มีโรงเรียนสมาชิกสวนพฤษศาสตร์ให้เข้าร่วมสนองพระราชดำริ ในงานสำรวจและจัดทำฐานทรัพยกรท้องถิ่น การจัดทำเว็บไซต์ ของ อพ.ศธ. ศธ. เพื่อประชาสัมพันธ์การดำเนินงานสนองพระราชดำริของ ศธ. ซึ่งสามารถเชื่อมโยงกับ อพ.ศธ. ได้ด้วย ซึ่งในขณะนี้ใช้ http:/www.rspg.or.th

                                นอกจากนี้ปลัดกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายให้เลขานุการฯ ประสานองค์กรหลักในการจัดทำแผนดำเนินงาน จัดตั้งคณะกรรมการจัดทำแผน และจัดตั้งคณะกรรมการติดตามการดำเนินงานตามแผนฯ ตามระยะเวลา เพื่อให้ทราบกิจกรรมในการดำเนินงานที่ชัดเจนและสอดคล้องกับแผนแม่บทฯ กำหนดให้ส่งภายใน วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๕๘      

อุษา/ข่าว

ศุภชัย/ภาพ

กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.

>