ศธ.จัดประชุม หน.ส่วนราชการ

การประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวง

พลเรือเอก ณรงค์ พิพัฒนาศัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ พร้อมด้วย ดร.กฤษณพงศ์ กีรติกร และพลเอก สุรเชษฐ์ ชัยวงศ์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ รวมทั้งผู้บริหารองค์กรหลักและหน่วยงานในกำกับของกระทรวงศึกษาธิการ ให้การต้อนรับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในโอกาสเป็นประธานการประชุมคณะหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2557 ที่กระทรวงศึกษาธิการ

พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงข่าวต่อสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่า การประชุมในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรับฟังผลการดำเนินงานตามนโยบายรัฐบาล รวมทั้งปัญหาและอุปสรรคต่างๆ ซึ่งในส่วนของกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ดำเนินการตามนโยบายได้เป็นอย่างดี อาจมีปัญหาอยู่บ้าง แต่ไม่น่าหนักใจ และคงสามารถแก้ได้ไม่ยากนัก เพียงแต่จะต้องสร้างความเชื่อมโยงและสร้างเครือข่ายด้านการศึกษา ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียน มหาวิทยาลัย และผู้ประกอบการอย่างต่อเนื่อง เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายการสร้างคนให้เป็นมันสมองของประเทศ

ทั้งนี้ ได้มอบหมายให้ ศธ. ดำเนินงานด้านการศึกษา เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4 ประการ ได้แก่

1. การสร้างคนให้มีศักยภาพด้านวิชาการ เพื่อไปเป็นครู อาจารย์ และนักวิชาการ

2. การสร้างคนให้มีอาชีพ มีงานทำ และมีขีดความสามารถในการแข่งขัน เพื่อพัฒนาประเทศต่อไป

3. การผลิตคนที่มีศักยภาพรองรับการแข่งขันของประชาคมโลก ที่จะมีการเคลื่อนย้ายประชากร และเคลื่อนย้ายแรงงานในอนาคต

4. การพัฒนาคนด้านกีฬา ที่จะต้องสร้างและส่งเสริมผู้ที่มีศักยภาพทางด้านกีฬา ตลอดจนถึงสามารถนำไปต่อยอดในการทำงานได้ เช่น ในพื้นที่ภาคใต้มีคนชอบกีฬามาก จึงได้แนะนำให้มีการทดลองเปิดห้องเรียนหรือแผนกกีฬาสำหรับนักเรียนที่มีความถนัดและสนใจ

อย่างไรก็ตาม ทราบว่า ศธ.ได้เตรียมการและดำเนินการด้านต่างๆ ตามเป้าหมายดังกล่าวไว้บ้างแล้วในช่วง 5 เดือนที่ผ่านมา เช่น การปรับระบบการศึกษา การจัดตั้งศูนย์ประสานงานและบริหารการศึกษาจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศปบ.จชต.) หรือ ศธ.ส่วนหน้า เป็นต้น ซึ่งจะได้มอบหมายให้ ศธ. และทุกกระทรวง ตั้งเป้าหมายการทำงานในช่วง 3 เดือนต่อจากนี้ พร้อมทั้งดำเนินการให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

นวรัตน์ รามสูต
บัลลังก์ โรหิตเสถียร
สรุป/รายงาน
Published 29/10/2557