ศธ.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง

เมื่อวันที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายอำนาจ วิชยานุวัติ รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าและผู้นำกลุ่มขับเคลื่อน ป.ย.ป.ศธ.เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อน กำกับ ติดตามและประเมินผลการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดอง ซึ่งกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) โดยสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 – 23 พฤษภาคม 2562 ณ โรงแรม เบลล่าบี นนทบุรี


 


 


รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าวว่า การประชุมฯ ในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อมุ่งเน้นการสร้างการรับรู้และความเข้าใจ ตลอดจนการดำเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ให้มีกลไกและวิธีประเมินได้อย่างเป็นรูปธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์และไม่เป็นภาระของหน่วยงาน บรรลุวิสัยทัศน์ ” ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” และที่สำคัญ คือ เพื่อให้การพัฒนาประเทศประสบผลสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรม เป็นประโยชน์ต่อการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติด้านต่างๆ โดยเฉพาะด้านการศึกษา ให้สามารถขับเคลื่อนไปได้ตามทิศทางและเป้าหมายของชาติที่กำหนดอย่างแท้จริง


 


 


“การศึกษาไม่ใช่แค่การเรียนหนังสือ การศึกษาคือการเรียนรู้ การเรียนรู้ที่ทำให้กระทรวงศึกษาธิการเป็นที่ยอมรับ ดังนั้นจึงขอฝากความหวังไว้กับศึกษาธิการภาค ศึกษาธิการจังหวัด และบุคลากร ศธ. ในการขับเคลื่อน กำกับ ติดตาม และประเมินผลการตามแผนการปฏิรูปประเทศ ยุทธศาสตร์ชาติ และการสร้างความสามัคคีปรองดองต่อไป” รองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กล่าว


 โดยการประชุมครั้งนี้มี ดร.วันฉัตร สุวรรณกิตติ รักษาการที่ปรึกษาด้านนโยบายและแผนงาน สศช. และคณะ เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่อง การนำเข้าข้อมูลระบบติดตามและประเมินผลแห่งชาติ : eMENSCR
( Electronic Monitoring and Evaluation System of National Strategy and Country Reform อ่าน:อีเม้นซ์ (อ้างอิงจาก สศช.) ) และ อ.จันทวรรจ์ หรรษาภิรมย์โชค เป็นวิทยากรมาให้ความรู้ในเรื่อง องค์ความรู้กระบวนการพัฒนาระบบนวัตกรรม Design Thinking


 


 


ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดเอกสารประกอบการประชุมฯ ผ่าน QR Code ตามที่ปรากฏนี้


  


 


อานนท์ วิชานนท์ / สรุป


กิตติกร แซ่หมู่ / ถ่ายภาพ


กลุ่มสารนิเทศ สอ.สป.