ศธ.ของบฯ ปี65 เพิ่ม 3.4 หมื่นล้านบาท

ภารกิจ รมว.ศธ 07 กรกฎาคม 2564
“ตรีนุช” เสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2565 ให้ สป.ศธ.-สพฐ.- สอศ.-สภาการศึกษา-คุรุสภา-สทศ. รวม 34,890 ล้านบาท ย้ำใช้ในโครงการจำเป็นเร่งด่วน นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) ได้รับการพิจารณาจัดสรรงบประมาณตาม ร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 จำนวน 332,398.6370 ล้านบาท ลดลงจากปีงบฯ 2564 จำนวน 24,051 ล้านบาท หรือ คิดเป็นลดลง 6.7 % จากปีงบฯ 2564 นั้น ศธ. มีความจำเป็นต้องเสนอคำขอเพิ่มงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบฯ 2565 ในรายการที่สำคัญจำเป็นเร่งด่วน รวมทั้งสิ้น 34,890 ล้านบาท จำแนกเป็น งบประมาณรายจ่าย จำนวน 34,800 ล้านบาท และ งบประมาณกองทุนและเงินทุนหมุนเวียน ในส่วนของกองทุนส่งเสริมและพัฒนาการศึกษาสำหรับคนพิการ จำนวน 90 ล้านบาท รมว.ศึกษาธิการ กล่าวด้วยว่า งบประมาณรายจ่ายที่ ศธ.เสนอคำขอเพิ่มนั้น จำแนกเป็น ส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ (สป.ศธ.) ขอเพิ่ม 559 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ขอเพิ่ม 33,364 ล้านบาท สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ขอเพิ่ม 575 ล้านบาท สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ขอเพิ่ม 70 ล้านบาท หน่วยงานในกำกับฯ และองค์การมหาชน ขอเพิ่ม 231ล้านบาท แบ่งเป็น สำนักงานเลขาธิการคุรุสภา 40 ล้านบาท และสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (สทศ.) 191 ล้านบาท “โดยมีโครงการสำคัญที่จำเป็นเร่งด่วน ขอแปรญัตติเพิ่ม อาทิ โครงการคืนครูให้นักเรียนสำหรับโรงเรียน ค่าจ้างครูธุรการ โครงการจัดหาบริการอินเทอร์เน็ตให้กับครูผู้สอน และนักเรียนสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โครงการทดลองส่งสัญญาณโทรทัศน์ภาคพื้นดินในระบบดิจิทัลเพื่อการศึกษา จำนวน 12 ช่องรายการ ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 โครงการการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล โครงการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นหลักสูตรฐานสมรรถนะ โครงการพัฒนาแพลตฟอร์มระบบการพัฒนาศักยภาพและสมรรถนะครูอย่างต่อเนื่อง ตามระดับคุณภาพของมาตรฐานวิชาชีพ MOOCs for Teachers (M4T) โครงการยกระดับการผลิตและพัฒนากำลังคนให้ตอบสนองต่อความต้องการของประเทศ โครงการพัฒนากฎหมายการศึกษา โครงการช่วยเหลือเยียวยาครูและบุคลากรทางการศึกษาผู้เสียชีวิต อันเนื่องมาจากเหตุการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ เป็นต้น” นางสาวตรีนุช กล่าว กลุ่มประชาสัมพันธ์ สร.ศธ.: รายงาน 7/7/2564
>