ว.เทคนิคยโสธร แชมป์ฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7


          ดร.สาโรจน์  ขอจ่วนเตี๋ยว ที่ปรึกษาด้านมาตรฐานอาชีวศึกษาช่างอุตสาหกรรม เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ.) ร่วมกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน บริษัทยู.บี.เอ็ม.เอเชีย  (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท อาร์ พี เอส ซัพพลาย จำกัด บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด และสมาคมครูและผู้ประกอบการวิชาชีพช่างเชื่อม  จัดแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพ ภายในงานอินเตอร์แมค 2019 (Inter mach 2019) ซึ่งการแข่งขันทักษะฝีมือแรงงานช่างเชื่อมประเทศไทย ครั้งที่ 7 แบ่งการแข่งขันออกเป็น 3 ประเภท คือ ได้แก่ 1.การแข่งขันทักษะฝีมือช่างเชื่อม (Welding skill competition)  ซึ่งเป็นการแข่งขันแบบรายบุคคล ทั้งในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) และประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) มีผู้เข้าร่วมการแข่งขันทั้งหมด 40 คน จาก 20 สถานศึกษา รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายทวีโชค  สูงสนิท นักศึกษา ปวส.2 วิทยาลัยเทคนิคเทคนิคยโสธร   รางวัล       รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นายศาตราวุช ใจมั่น นักศึกษา ปวส.1 วิทยาลัยเทคนิคสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช และ รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายศตวรรษ  วิชรศศิมณฑล  วิทยาลัยเทคนิคตาก
            2. การแข่งขันทักษะฝีมือช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม (Robot Welding Competition) เป็นการแข่งขันประเภททีม ทีมละ 2 คน ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) โดยมีทีมเข้าแข่งขันทั้งหมด 34 คน จาก 17 สถานศึกษา โดยเป็นทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ และสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก ร่วมด้วย ซึ่งรางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นายณภัทร โท้ทอง และนางสาวสุพิชชา พรมหมื่นไวย์ ทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ  รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นายณัฐวุฒิ  เสียงประเสริฐ์ และนายศุภวิชญ์ นวลภูมิ นักศึกษา ปวส.2 ทีมจากวิทยาลัยเทคนิคระยอง  และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นายวิวรรธน์ วงศ์จันทร์ และนายดิสดนัย  ธนะสุข ทีมจากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 9 พิษณุโลก 
โดยทั้ง 2 ประเภทการแข่งขัน ผู้ชนะการแข่งขันจะได้รับเกียรติบัตร และเงินรางวัลชนะเลิศ  จำนวน 30,000 บาท รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จำนวน 20,000 บาท และรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  จำนวน 10,000 บาท ตามลำดับ โดยทีมนักศึกษาที่ชนะเลิศการแข่งขันประเภททักษะฝีมือช่างควบคุมหุ่นยนต์เชื่อม (Robot Welding Competition) จะได้เดินไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศญี่ปุ่น และครูผู้ควบคุม ทีมชนะเลิศ ทั้ง 2 ประเภท จะได้ไปศึกษาดูงานที่สาธารณรัฐประชาชนจีน
          นอกจากนี้ ภายในงานได้จัดให้มีการแข่งขัน ประเภทที่ 3 คือการเชื่อมแบบเสมือนจริง (welding Simulator) แข่งขัน โดยใช้เครื่องเชื่อมแบบเสมือนจริง ซึ่งเป็นเทคโนโลยีการฝึกเชื่อมสมัยใหม่ ที่ประหยัดค่าใช้จ่าย ไม่มีมลพิษ โดยผู้ชนะเลิศ ได้แก่นายชนาธิป ร่ำร้อง นักศึกษา ปวช.2 วิทยาลัยเทคนิคสัตหีบ จังหวัดชลบุรี รองชนะเลิศอันดับ 1. ได้แก่นายนภัทรชัย อนุกูล นักศึกษา ปวส. 2 วิทยาลัยเทคนิคระยอง และรองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่นายณัฐนนท์ ท้าวชัย นักศึกษา ปวช.3 วิทยาลัยเทคนิคตาก ได้รับรางวัลชุดอุปกรณ์และเครื่องมือช่างเพื่อใช้ในงานเชื่อม มูลค่าเครื่องละ 15,000 บาท  10,000 บาท และ 5,000 บาท ตามลำดับ


ที่มา : ข่าวการศึกษาบ้านเมือง